Školní rok 2017/2018 – šesté třídy

Jistě víte, že v minulých letech všechny děti v pátých třídách vykonaly test z matematiky a českého jazyka a na základě tohoto testu, a s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům, byli žáci děleni do skupin na výuku českého jazyka a matematiky. Tento systém se nám osvědčil, většina dětí je s dělením spokojena a považuje ho za přínosné. Dochází ale k situacím,
že dítě ve skupině A („studijní skupina“) je nadané na český jazyk, ale s matematikou se v této skupině trápí, nebo naopak.

I pro následující období chceme dělení dětí do skupin podle výkonu zachovat a na základě zkušeností upravit takto:

  • Všechny hodiny matematiky a českého jazyka budou odučeny „klasicky“ ve stávajících třídách. Děti se nedělí, celé třídní kolektivy postupují z pátého ročníku.
  • Od šestého ročníku dětem přibude v učebním plánu seminář z matematiky a z českého jazyka. Do těchto hodin/skupin budou děti rozděleny na základě výsledků v rozřazovacím testu z českého jazyka
    a matematiky, přičemž pro každý seminář budou rozhodující výsledky z příslušného testu.
  • Díky přerozdělení disponibilních hodin v našem školním vzdělávacím plánu chceme dětem nabídnout ve vyšších ročnících i další semináře – např. přírodovědný seminář, seminář ze základů společenských věd, seminář z informatiky; dále pak konverzaci v anglickém jazyce
    a dalším cizím jazyce.

Tento nový systém zajistí všem žákům možnost vzdělávat se podle nastavených standardů rámcového vzdělávacího programu i školního vzdělávacího plánu. Systém jim zároveň umožní, aby se mohli lépe rozvíjet v předmětu/oboru, pro který mají nadání a naopak se nemuseli „trápit“ s něčím, co jim není blízké. Znamená to tedy, že všechny děti se budou učit předepsané učivo, a podle svého zájmu i něco navíc.

Rozřazovací test do skupin budoucích šestých tříd proběhne 26. dubna. Testu se mohou účastnit i žáci z jiných škol.