Zápis do 1. tříd – výsledky zápisu

Ředitelka Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 podle §183, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

výsledky_zápisu

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím výše uvedené školy.

V Praze dne 3. května 2018

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.