Zápis do prvních tříd – výsledky

Ředitelka Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 podle §183, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím výše uvedené školy.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří nebyli přijati ke vzdělávání v ZŠ Campanus, aby se do 10.5. dostavili do školy k převzetí uvedeného rozhodnutí. Děkujeme.

V Praze dne 2. května 2019

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.