Družina, klub

Informace o provozu ŠD a ŠK


provoz ŠD: (1. – 3. třída)
ranní družina od 6.30 do 8.45 hodin, odpolední družina do 17.30 hodin

provoz ŠK: (4. – 5. třída) 11.00 – 16.30 hodin, žáci mohou využít ranní i závěrečnou ŠD

Do družiny i klubu se dítě přihlašuje vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku, který je stanoven na tento školní rok na 350,- Kč za měsíc.

Ranní školní družina:
6.30 – 8.45 hodin (5. oddělení ŠD 1 = společenská místnost)

Odpolední školní družina: od konce vyučování do 17.30 hodin
Děti přecházejí do ŠD po skončení vyučování jednotlivých tříd, provoz ŠD se přizpůsobuje i půleným hodinám a odpolednímu vyučování, jednotlivá oddělení odcházejí na oběd podle předem daného rozpisu, POZOR – ne vždy se čas oběda shoduje s časem konce vyučování.
Odchody dětí:
Dítě může z družiny odcházet samo nebo s doprovodem.
Samostatně může dítě odejít pouze v případě, že je tak uvedeno v přihlášce, výjimečně může mít dítě od rodičů písemný souhlas se samostatným odchodem, lístek pak zůstává v družině jako doklad o odchodu dítěte.
Ze ŠD si může dítě vyzvednout pouze osoba uvedená v přihlášce = kontaktní osoba: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedé a kamarádi.
Děti, které jezdí autobusem do Vestce, musí mít od rodičů vyplněný plán odjezdů
a na požádání jej předloží.
Telefonické a elektronické žádosti o změny v režimu odchodů jsou nepřípustné!!!

ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Z důvodu bezpečnosti dětí, klidu na oběd a nenarušování činnosti ŠD jsou odchody dětí ze školní družiny stanoveny takto:
– od 13.15 do 14.00 hodin
– a dále od 15.15 do 17.30 hodin
V 14.00 hodin odchází děti, které ten den nemají žádný kroužek, ven (hřiště v okolí školy, Kunratický les). Návrat z vycházky je v cca v 15.00 hodin. V době vycházky nelze děti z družiny vyzvedávat.

ODCHODY ZE ŠKOLNÍHO KLUBU
– samostatné odchody dle rozpisu v přihlášce do 14 hodin
– poté od 15.15 do 17.30 hodin

POZOR! V době před zahájení činnosti školních zájmových kroužků a také po jejich skončení (1. – 16. září 2016 a 19. – 29. června 2017) bude v družině i klubu prodloužená vycházka do 15.30 hodin.

V době školních prázdnin je školní družina a klub v provozu.
Vedení školy však projednává přerušení činnosti ŠD a ŠK se zřizovatelem z důvodu úspory energií. V době školních prázdnin není v provozu školní jídelna.
V případě zájmu o provoz o prázdninách nás kontaktujte emailem: radka.rehackova@campanus.cz.
Závazné přihlášky uzavíráme vždy 10 pracovních dnů před termínem jednotlivých prázdnin. Provoz o prázdninách je 8.00 – 14.hodin.

Další informace:
Informace o činnosti družiny a klubu najdete na webu školy v rubrice družina, aktuální akce na modré ikoně družiny vpravo dole a na stránkách příslušných tříd.
Vedoucí školních zájmových kroužků si děti v družině vždy vyzvedávají, po skončení kroužku je tamtéž vrací.

Od 16.30 se dětí spojují do velkých oddělení, kde zůstávají v závěrečné družině.

Prosíme, aby si dítě přineslo do družiny a klubu sešit A5 na důležité informace o činnosti a akcích ŠD, balení papírových kapesníčků, tyčinkové lepidlo,ručník a láhev sirupu. Děti po vycházce svačí a dodržujeme pitný režim. Vítány jsou barevné papíry, čtvrtky, další lepidla, jakýkoliv výtvarný materiál, dětské časopisy, knížky, stavebnice, stolní hry, sportovní potřeby – míče, švihadla, ping. pálky, míčky atd. Předem velice děkujeme.
Nedávejte, prosím, dětem do družiny a klubu cenné věci a drahé hračky, nemůžeme ručit za jejich ztrátu nebo poškození (viz školní řád). Používání mobilních telefonů je možné pouze po domluvě s vychovatelkou/em. Přizpůsobte prosím oblečení dětí činnostem v ŠD (hry, pobyt venku). Abychom předešli zbytečným ztrátám, podepište dětem oblečení i obuv.

Kontakty:
Nejlépe emailem, konzultaci si předem domluvte, popř. využívejte konzultačních hodin jednotlivých vychovatelek/ů.
Email – jmeno.prijmeni@campanus.cz , např. radka.rehackova@campanus.cz
Telefony:
Společenská místnost ŠD 1: 222 366 527 (6.30 – 9.00, 16.00 – 17.30 hodin)
ŠD 2: 222 366 532 (1)
ŠKOLNÍ KLUB: 725 702 773 (11.00 – 16.30)
Zástupkyně ředitelky školy pro zájmovou činnost:Bc. Radka Řeháčková: 222 366 514

Věříme, že dodržováním výše uvedených pravidel dokážeme, aby tento rok byl pro děti úspěšný a radostný.
Na děti se těší všechny vychovatelky a vychovatelé školní družiny a školního klubu.

Platby školní družiny a školního klubu

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání náleží škole za tuto službu úplata, výše tohoto poplatku/úplaty je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2016/2017 na 350,- Kč měsíčně.
Hradí se čtvrtletně přes účet školy.

Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800.
Variabilní symbol: 2 + ID dítěte
ID mají děti uvedeno v notýsku nebo žákovské knížce

Termíny plateb:
• 30. 9. 2016 – 1 400,- Kč (za 9/2016 – 12/2016)
• 15. 1. 2017 – 2 100,- Kč (1/2017 – 6/2017)
• nebo
• 15. 1. 2017 – 1 050,- Kč (1/2017 – 3/2017)
• 15. 4. 2017 – 1 050,- Kč (4/2017 – 6/2017)

Platby zasílejte v uvedených termínech bezhotovostně na výše uvedený účet. Platby v hotovosti nejsou přijímány.
Neposílejte na jiné účty školy!
Okopírovaný doklad o zaplacení prosíme vlepit dítěti do družinového notýsku nebo zaslat vychovateli elektronicky.
V případě nutnosti jiných splátek, pouze po individuální dohodě s ředitelkou školy.
V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.
Při dlouhodobé absenci (pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek neplatit pouze tak, že dítě rodič písemně odhlásí. (Odhláška ze ŠD, ŠK)
V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD, ŠK přihlásit.

Postup školy v případě neuhrazení úplaty
1. Tento oddíl stanoví postup školy v případě, že úplata za školní družinu nebo školní klub není zaplaceno ve stanoveném termínu.
2. V případě, že není úplata poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. Dne následujícího měsíce) upozorněn zákonný zástupce dopisem školy na tuto skutečnost.
3. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
4. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny (školního klubu) k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
5. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku ukradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD/ŠK a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny (školního klubu) přihlásit.
6. Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny (školního klubu) přijat.