Platby a čipy

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání náleží škole za tuto službu úplata, výše tohoto poplatku/úplaty je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2016/2017 na 350,- Kč měsíčně.

Hradí se čtvrtletně přes účet školy.

Číslo účtu: 19-77 82 53 69/0800.

Variabilní symbol:   2 + ID dítěte

ID mají děti uvedeno v notýsku nebo žákovské knížce

Termíny plateb:

 • 30. 9. 2016 – 1 400,- Kč (za 9/2016 – 12/2016)
 • 15. 1. 2017 – 2 100,- Kč (1/2017 – 6/2017)

nebo

 • 30. 9. 2016 – 1 400,- Kč (za 9/2016 – 12/2016)
 • 15. 1. 2017 – 1 050,- Kč (1/2017 – 3/2017)
 • 15. 4. 2017 – 1 050,- Kč (4/2017 – 6/2017)

Platby zasílejte v uvedených termínech bezhotovostně na výše uvedený účet. Platby v hotovosti nejsou přijímány. Platby neposílejte na jiné účty školy!

Okopírovaný doklad o zaplacení prosíme vlepit dítěti do družinového notýsku nebo předložit kmenovým vychovatelům.

V případě nutnosti jiných splátek, pouze po individuální dohodě s ředitelkou školy.

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.

Při dlouhodobé absenci (pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek neplatit pouze tak, že dítě rodič písemně odhlásí. (Odhláška ze ŠD, ŠK)

V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD, ŠK přihlásit.

Postup školy v případě neuhrazení úplaty

 1. V případě, že není úplata poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) upozorněn zákonný zástupce dopisem školy na tuto skutečnost.
 2. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
 3. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny (školního klubu) k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
 4. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku uhradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD/ŠK a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny (školního klubu) přihlásit.
 5. Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny (školního klubu) přijat.

Družinové a docházkové čipy

Pokud potřebujete nové čipy:

 • družinový – vyplňte žádost – objednávková karta (k dispozici na všech vrátnicích nebo u vychovatelů) a společně s penězi doručte R. Řeháčkové. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.
 • docházkový – požádejte mailem na radka.rehackova@campanus.cz.

Pokud má čip poruchu:

 • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud zapomenete družinový čip:

 • vyplńte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvedněte dítě ze ŠD.