Vnitřní řád školního klubu

ORGANIZACE ČINNOSTI

 1. Školní klub poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze, výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Dále realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, se školním řádem i s řádem školního klubu, žáci jsou vedeni k jejich dodržování.
 2. Školní klub je otevřen ve dnech školního vyučování od 11.00 do 16.30 hodin. Žáci přihlášení do školního klubu mohou využívat ranní a závěrečnou školní družinu.
 3. Žáci přicházejí do školního klubu individuálně po obědě. Své věci si odkládají na předem dané místo.
 4. Rozsah pobytu žáka, odchody na odpolední vyučování, zájmové kroužky a odchody domů se řídí pokyny uvedenými zákonnými zástupci v přihlášce do školního klubu nebo jejich písemnými dodatky. Samostatný odchod žáka je evidován v docházkovém seznamu. Aktuální změna je doložena písemnou formou.
 5. Kvůli nenarušování plánované činnosti mohou žáci odcházet z klubu takto:
 • do 14. 00 hodin
 • po vycházce od 15.15 do 17.30 hodin
 1. Činnost klubu je realizována v jednotlivých odděleních klubu, v tělocvičně, školní kuchyňce, školním hřišti (popř. v jiných prostorách)
 2. Školní klub umožňuje zapojení žáků do dalších aktivit organizovaných školou
 3. Činnosti vyžadující pobyt dětí ve ŠK déle, než je domluveno (výjimečné akce či činnosti), musí být předem projednány a odsouhlaseny zákonnými zástupci.
 4. Pitný režim si žáci zajišťují samostatně.
 5. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.
 6. Při přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou do klubu přicházet i nepřihlášení žáci.
 7. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠK nevstupují.

PŘIHLAŠOVÁNÍ a ODHLAŠOVÁNÍ

 1. Podmínkou docházky do ŠK je:
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky
 • Zaplacení poplatku za školní klub
 1. Předávání informací rodičům, agendu docházky žáků zajišťuje vychovatel/ka příslušného oddělení
 2. O zařazení či vyloučení žáků do klubu rozhoduje ředitelka školy.
 3. Ředitelka školy může žáka z docházky do ŠK podmínečně vyloučit, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se žák provinění dopustil, nejdéle však do 1 roku. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu.
 4. Bezpečnost je zajištěna pedagogickým dozorem.
 5. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školního klubu sdělí písemně rozsah docházky a časové údaje odchodů na zájmové kroužky a odchody domů. Pokud má žák opustit školní klub dříve, než je stanoveno na přihlášce, musí mít písemnou omluvenku podepsanou rodiči (zák. zástupci). Telefonické omluvy jsou nepřípustné.
 6. ŠK neodpovídá za bezpečnost žáka v případě jeho samovolného odchodu mimo určený čas na přihlášce do ŠK a bez písemného sdělení rodičů nebo bez vědomí vychovatele/lky.
 7. Odhlášení je nutné provést na příslušném formuláři písemně. V případě odhlášení žáka ze školy, je odhlášení z klubu automatické.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKA

 1. CO MOHU
 1. zapojit se do společných činností nebo si vybrat a požádat o vlastní samostatnou hru;
 2. říci vhodným způsobem vychovatelům své přání;
 3. nevím-li si rady, nebo když mám problém, požádat vychovatele o pomoc.

 2. CO BYCH MĚL

 1. při vstupu do místnosti a odcházení z místnosti pozdravit;
 2. v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování, žáci obědvají samostatně;
 3. slušně oslovovat své kamarády, nejlépe křestním jménem.

 3. CO MUSÍM

 1. oslovovat pedagogy – zaměstnance školního klubu – paní vychovatelko/pane vychovateli;
 2. vždy poslouchat pokyny pedagogického pracovníka;
 3. při pohybu v prostorách školního klubu i prostorách školy, při pobytu venku dbát na svou bezpečnost;
 4. vždy nahlásit jakékoliv zranění nebo úraz vychovatelce/li.
 1. CO NESMÍM
 1. odcházet mimo prostory klubu bez vědomí vychovatelky/le;
 2. běhat po chodbách, schodech, učebnách;
 3. zbytečně se zdržovat v šatně;
 4. házet hračkami i jinými předměty;
 5. ničit svévolně hračky nebo zařízení klubu;
 6. otevírat bez pokynů vychovatelky/le okna;
 7. přinášet předměty, kterými bych mohl zranit sebe nebo své kamarády;
 8. slovně nebo tělesně napadat své kamarády;
 9. přinášet nebezpečné a návykové látky.

   PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

 1. Zákonný zástupce (ZZ) má právo:
 1. po dohodě nebo v rámci Dne otevřených dveří navštívit školní klub;
 2. být informován o chování svého dítěte a o zaměření jeho zájmových aktivit;
 3. prostřednictvím důvěrníka spolku rodičů sdělit své připomínky a podněty k činnosti školního klubu;
 4. vyjádřit se k aktivitám školního klubu, které jsou plánovány mimo denní režim, s nimiž byl seznámen, sledovat webové stránky ŠK.
 1. Zákonný zástupce má povinnost:
 1. seznámit se s vnitřním řádem školního klubu;
 2. písemně sdělit požadavek k odchodu žáka v jiném čase než je stanoveno na přihlášce;
 3. sdělit vychovatelce/li nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav;
 4. na žádost vychovatelky/le konzultovat případné problémy svého dítěte v kolektivu;
 5. v rámci stanovených pravidel v daném termínu na účet školy zaplatit poplatek dle pokynů uvedených na webu školy.

PODMÍNKY ZAJIŚTÉNÍ BEZPEĆNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŹÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNÉ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŔED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŔÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

 1. Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatelů/ek, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.
 2. Ve všech prostorách ŠK je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
 3. Všichni vychovatelé/ky průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve ŠK z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 4. Vychovatel/ka jsou povinné v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 5. Vychovatel/ka provede poučení žáků na počátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména:
 1. s vnitřním řádem ŠK;
 2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, v šatnách, na toaletách, při vycházkách a na hřištích, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích;
 3. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠK;
 4. s postupem při úrazech;
 5. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
 1. Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatele/ky.
 2. Zvláště hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka se vždy považují za závažný přestupek.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŚKOLSKÉHO ZAŔÍZENÍ ZE STRANY ŹÁKŮ

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hry a hračky ve školním klubu, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatele/ky a jiných oprávněných osob.
 2. V případě zjištění svévolného ničení školních pomůcek a ostatního školního majetku budou žáci škody částečně nebo zcela hradit. S tímto řešením byli zákonní zástupci seznámeni na třídních schůzkách.
 3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 4. Za ztrátu či poškození vlastních hraček, elektroniky, mobilních telefonů, peněz a jiných cenných předmětů nenese škola odpovědnost.

DOKUMENTACE

Ve školním klubu se vede tato dokumentace:

 • evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • písemné přihlášky žáků
 • třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházkových seznamů a sešitů
 • celoroční plán činnosti
 • vnitřní řád školního klubu, rozvrh vyučovacích hodin
 • záznamy z metodického sdružení