O škole

Základní škola Campanus je Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.

Naši zkušení pedagogové se podílejí na přípravě budoucích učitelů, studenti u nás realizují svoji pedagogickou praxi. Škola pomáhá při tvorbě výukových materiálů, spolupracuje na didaktických výzkumech.

Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města.

Vzdělávání na naší škole je založeno na čtyřech pilířích. Uvedené pilíře byly formulovány
ve zprávě mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století:

 • učit se poznávat
 • učit se jednat
 • učit se žít
 • učit se být
Učit se poznávat
 • spojováním dostatečně širokých obecných znalostí s příležitostí pracovat v malém počtu předmětů do hloubky;
 • zároveň to znamená učit se učit, a to tak, aby bylo možné těžit ze vzdělávacích příležitostí v průběhu celého života.
Učit se jednat
 • aby bylo možné si osvojit nejen profesní dovednosti, ale rovněž v širším smyslu kompetencí se vyrovnávat s různými situacemi a pracovat v týmech;
 • zároveň to znamená učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, které mladí lidé vykonávají. Zkušenost z nich lze získat neformálním způsobem při účasti na životě obce či státu, ale i formální cestou, včetně účasti na výuce, při střídání studia a práce.
Učit se žít
 • společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi;
 • přijmout myšlenky vzájemné závislosti;
 • účastí na společných projektech;
 • učením se zvládat konflikty – v duchu úcty k hodnotám pluralismu a vzájemného porozumění a míru.
Učit se být
 • tak, aby se úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností. Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti;
 • poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání;
 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako demokratický občan a to vše v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami;
 • vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v dalším životě.
Za prostředky k dosažení těchto cílů považujeme:
 • vzdělávací program školy Vzdělání, tolerance, integrace, který podporuje rozvoj myšlení, kreativity a zodpovědnosti za vlastní budoucnost;
 • výchovně – vzdělávací činnost pedagogů;
 • spolupráci s rodiči a ostatní veřejností;
 • materiální a technické vybavení školy.
Výchovně – vzdělávací činnost

Jsme přesvědčeni, že školu tvoří učitelé. Pro optimální naplnění výchovně-vzdělávací činnosti na naší škole je, podle našeho přesvědčení, nezbytné:

 • dodržovat úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy;
 • pracovat se školním vzdělávacím programem Vzdělání, tolerance, integrace tak, aby se žákům dostávalo elementárních a specifických kompetencí, i kompetencí sociálních a komunikativních;
 • prohlubovat další jazykové vzdělávání žáků tak, aby se mohli ve vyšších ročnících zapojit do programů EU Comenius, Socrates;
 • rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti žáků, ovlivňovat jejich další profilaci rozšiřováním soustavy volitelných a nepovinných předmětů zaměřených podle podmínek školy na přírodovědné obory, výtvarnou, hudební a sportovní výchovu, dramatickou výchovu a praktické činnosti;
 • zlepšovat kvalitu vyučování:
 1. rozvíjet samostatnost a tvořivost žáků volbou vhodných didaktických metod a forem práce s důrazem na samostatnou práci, aktivní spolupráci, využívání přirozené iniciativy žáků, využívání názoru, učebních pomůcek, didaktické i výpočetní techniky;
 2. vést žáky k práci s různými informacemi, k vytváření nejen vědomostí, ale i dovedností a schopnosti aplikovat získané poznatky, diskutovat, rozvíjet schopnost vyjadřovat své názory;
 3. zkvalitňovat výuku cizích jazyků;
 4. využívat hodnocení a sebehodnocení jako pozitivní motivaci.
 • zkvalitňovat péči zdravotně postiženým žákům, podle závažnosti poruchy poskytovat:
 1. podpůrný výukový program;
 2. individuální péči (kombinace speciálně pedagogických postupů);
 3. v rámci prvního stupně individuální a skupinovou reedukaci poruch;
 4. v případě závažné poruchy vypracovávat individuální vzdělávací program (individuální integrace).
 • poskytovat péči nadaným žákům, podle stupně nadání využívat:
 1. obohacování učiva;
 2. akceleraci učiva;
 3. individuální vzdělávací program.
 • zasazovat se o individuální přístup učitelů k žákům integrovaným, zaostávajícím, talentovaným i nadaným;
 • seznamovat žáky a vyučující s nejnovějšími poznatky prostřednictvím Internetu;
 • systematicky působit proti šikaně, násilí, vandalismu;
 • ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací je povzbuzovat k zájmu o školní práci, zbavit vyučování stresu a napětí;
 • systematicky hodnotit a kontrolovat vzdělávací výsledky žáků, klást důraz na diagnostický charakter hodnocení, vytvářet žákovská portfolia;
 • podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, využívat jejich poznatků ke zlepšení práce školy;
 • organizovat pravidelná výjezdní zasedání pracovníků školy;
 • zvyšovat podíl pracovníků na řízení, zlepšování práce školy;
 • zkvalitňovat týmovou práci učitelského sboru jako jednoho z důležitých předpokladů pro vytváření pozitivního klimatu školy.
Spolupráce s rodiči a ostatní veřejností

Abychom se stali otevřenou spolupracující školou, je pro nás důležité:

 • pokračovat ve čtvrtletních hodnoceních prospěchu a chování za účasti rodičů i žáků formou individuálních pohovorů;
 • seznamovat rodiče žáků s výukovými metodami na ukázkových hodinách;
 • nabídnout možnost práce na Internetu nejen našim žákům;
 • pokračovat ve dnech otevřených dveří pro rodičovskou i ostatní veřejnost;
 • propagovat práci a úspěchy žáků na www stránkách školy, výstavách, v mediálních prostředcích;
 • spolupracovat s Radou školy a Spolkem rodičů při ZŠ Campanus;
 • dodržovat školní tradice.
Materiální a technické vybavení školy

Materiální a technické vybavení školy považujeme za nezbytné pro zkvalitnění a podporu učebního procesu. Abychom se stali „školou třetího tisíciletí“, usilujeme o:

 • obnovu a dovybavení školy tak, aby byla zajištěna názornost a efektivita výuky;
 • dokončení modernizace vybavení tříd a odborných učeben;
 • průběžnou inovaci učebny PC;
 • zřízení přestávkových odpočinkových koutů;
 • zřízení informačního centra pro žáky a vyučující v žákovské knihovně;
 • dovybavení učitelských kabinetů nábytkem a PC;
 • další modernizaci budovy, která probíhá ve spolupráci s MČ Praha 11 a správní firmou Jihoměstská majetková a.s.