Časté otázky k zápisu

1. Je možné do Vaší školy přihlásit dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast ZŠ Campanus?

Ano, ale vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí do ZŠ Campanus je škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

 1. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
 3. Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
 5. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
 6. Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 7. Děti s místem trvalého mimo území Městské části Praha 11, jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
 8. Ostatní zájemci.

Zveřejněno na www.campanus.cz 26.10.2016.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

2. Kolik prvních tříd budete otvírat a jaké budou počty žáků v prvních třídách?

 • O počtu prvních tříd rozhodne zřizovatel ZŠ (MČ Praha 11).
 • Třídy budou naplňovány dle platné legislativy (max. 30 žáků).

 3. Kdo jde k zápisu?

 • Děti, které dovrší do 31.8.2018 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2012 – 31.6.2013, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

4. Jaký je termín zápisu do ZŠ Campanus pro školní rok 2018/2019?

 • 4. a 5. dubna 2018 od 14,00 do 17,30 hodin

5. Jak probíhá zápis?

 • K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 26. do 28. března od 8 do 16 hod.; rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 2. je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit potvrzením z MÚ
 3. občanský průkaz zákonného zástupce
 4. rodný list dítěte
 5. cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR
 • Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém prokáže školní zralost.
 • Samotný zápis trvá cca 60 min.

6. Nejsme si jisti, zda je naše dítě na vstup do školy dobře připraveno, kdo nám poradí?

 • Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ, poraďte se s učitelkami, umí porovnat znalosti, schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte s ostatními vrstevníky.
 • Poraďte se s odborníky, spolupracujeme s PPP pro Praha 11 a 12, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje, tel. 272 942 004, 272 918 682.
 • Zúčastňujte se v ZŠ Campanus programu pro předškoláky „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“.

o    Do jednotlivých lekcí programu jsou vkládány prvky MDS – Metoda dobrého startu. Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.

o    Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

o    Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

7. Co je to školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce.
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-

8. Chceme požádat o odklad povinné školní docházky, jak na to?

 • Již při zápisu do školy je vhodné předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky  včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa více zde.
 • Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

9. Podle čeho probíhá výuka v ZŠ Campanus?

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, tolerance, integrace“ s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“
Zaměřujeme se na:

 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka i s rodilým mluvčím
 • výuku druhého cizího jazyka a informatiky
 • moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
 • pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)
 • estetickou a dramatickou výchovu

Dále nabízíme:

 • v 1. třídách zkušené elementaristky
 • oddělení anglické družiny
 • moderně a účelně vybavené učebny
 • nadstandardně vybavený areál školní družiny
 • velký výběr zájmových kroužků
 • celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
 • velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
 • mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty
 • v moderní školní jídelně výběr ze tří jídel
 • přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

10. Jak ve Vaší škole probíhá výuka cizích jazyků?

 • povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka i s rodilým mluvčím
 • v 1. a 2. třídě dvě hodiny týdně
 • od 3. třídy tři hodiny týdně
 • od 6. třídy druhý cizí jazyk (nabízíme německý, francouzský nebo ruský jazyk, nabídku lze rozšířit podle aktuálního zájmu žáků)
 • nabízíme oddělení anglické družiny

11. Jakou metodou probíhá v prvních třídách výuka čtení a matematiky?

 • Výuka čtení probíhá klasickou analyticko-syntetickou metodou, která je bezesporu metodou efektivní, vyzkoušenou mnohaletou praxí našeho školství. Používáme výukové materiály nakladatelství Alter.
 • K výuce matematiky používáme dobře zpracované a osvědčené učebnice nakladatelství Alter.

12. Jaký je provoz školní družiny a školního klubu?

 • Školní družina a školní klub přijímá děti od 1. do 5. ročníku.
 • Provoz školní družiny je od 6,30 do 17,30 hodin.
 • Provoz školního klubu bude stanoven na základě rozvrhu dětí.

13. Jaké kroužky škola nabízí?

předběžná nabídka kroužků:

 • kroužek hry na flétnu, sportovní kroužky, keramický kroužek, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, florbal, turistický kroužek

14. ZŠ Campanus je Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty – co to znamená?

ZŠ Campanus se podílí na přípravě budoucích učitelů. Jestliže má být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.
Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola UK v Praze:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka, výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích a v přijetí absolventů školy ke studiu na středních školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

15. Vyskytuje se ve Vaší škole šikana?

 • Drobné či závažné projevy šikany se vyskytují na všech školách. Rozdílný však může být přístup k prevenci a řešení těchto patologických projevů.
 • ZŠ Campanus přistupuje k šikaně podle pokynu MŠMT – Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Problémy šikany řeší i Školní preventivní program a školní preventista ve spolupráci se školním psychologem, děti mohou využít schránku důvěry.
 • Zaměřujeme se na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, využíváme preventivní programy vytvořené zkušenými odborníky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování.
 • Řešit případné projevy šikany je možné pouze ve spolupráci školy s rodinou.

Zveme Vás na den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, který se koná 13. března 2018 od 8,00 do 16,00 hod!