Zápis

Termín zápisu:

 • 9. a 10. dubna 2019 od 14,00 do 17,30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31.8.2019 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2013 – 31.6.2014 pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“).

 Průběh zápisu:

 • K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 1. do 3. dubna od 8 do 16 hod.;
  rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE – prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.
 • Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 • Samotný zápis trvá cca 60 min.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria,
podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

POZOR! Obec Vestec již nepatří do spádové oblasti ZŠ Campanus.

Bohužel nedošlo k obnovení smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec. Vestecké děti budou zařazeny do kritéria č. 6.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

Informace k odkladu povinné školní docházky

Již při zápisu do školy předložte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 Žádost o odklad poviné školní docházky

Informace_k_odkladu_povinné_školní_docházky

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

V Praze dne 1. září 2018