Informace k zahájení provozu školy – aktualizováno 31.8.2020

Provoz školy bude průběžně přizpůsobován aktuálním nařízením MŠMT a MZd.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

Od 1. září je pohyb ve společných prostorách školy i ve třídách povolen žákům bez roušky. Je však možné, že některý vyučující bude pro ochranu svého zdraví zakrytí dýchacích cest požadovat.

Veškeré návštěvy/rodiče vstupují do školy se zakrytím dýchacích cest.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Žáci budou na začátku a v průběhu školního roku opakovaně poučeni o způsobu používání ochranných a dezinfekčních prostředků a o dodržování zpřísněných hygienických pravidel ve všech prostorách školy včetně školní družiny a školní jídelny.

Přestože se žáci po škole pohybují bez zakrytí dýchacích cest, je třeba, aby každý žák měl denně k dispozici dvě čisté roušky a sáček na odkládání roušek.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupu je se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Škole neinformuje lékaře ani KHS.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Tito žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole (např. nemoc).

Úplata za školní družinu a školní kroužky

Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:

Ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

19.8.2020

L. Derková, ř.š.

< předchozí článek
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
další článek >
Schůzka zástupců spolku rodičů – 18:00

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy krásné a odpočinkové prázdniny. Veškeré informace o začátku školního roku zveřejníme na stránkách školy v posledním srpnovém týdnu. V té době budou…

více »
Ilustrační obrázek

Projektový den – červen

Vážení rodiče, milé děti, v závěru školního roku jsme pro vás na 25. 6. 2024 přichystali další projektový den. Všichni žáci a někteří rodiče se přihlásí do jedné z projektových…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení