Vnitřní řád školní družiny

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM

1. Družina poskytuje přihlášeným žákům školy (dále účastníci) zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.
Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
2. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6.30 hod. do 8.00 hod. ráno, v případě půleného vyučování nebo vyučování od 8.55 do 9.00 hodin. Dále od konce vyučování do 17.30 hod. Oddělení školních družin se nacházejí v pavilonu A. Školní družina dále využívá kmenové třídy školy, tělocvičny, venkovní hřiště a zahradu, učebny výtvarné výchovy, keramiky, společenskou místnost a zookoutek.
3. Kvůli nenarušování plánované činnosti a bezpečnosti účastníků jsou stanoveny odchody ze školní družiny takto:

od 13.15 do 14.00 hodin
– po vycházce od 15.15 do 17.30 hodin
– ve středu od 15.30 hodin (z důvodu pořádaných akcí – divadlo, dílny…)

4. Na nepovinné předměty a kroužky budou účastníci uvolňováni dle potřeby, jak je písemně uvedeno v přihlášce či písemném dodatku od zákonných zástupců.
Z organizačních a provozních důvodů se oddělení odpoledne dělí a spojují dle denní potřeby.
5. Při nevyzvednutí účastníka do konce stanovené provozní doby (17.30 hod.) vychovatel nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD.
V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatel o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará.
6. Žáky do školní družiny si vychovatelé přebírají od vyučujících po skončení vyučování. Vedoucí zájmových kroužků si účastníky vyzvedávají osobně v odděleních a po skončení zájmové činnosti je tam opět vrací.
7. Družina poskytuje přihlášeným účastníkům zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
8. Během pobytu účastníků v ŠD je zajištěn pitný režim.
9. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
10. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1. Podmínkou docházky do ŠD je:

a) odevzdání řádně vyplněné přihlášky, rozsahu docházky a způsobu odchodu;
v přihlášce je zejména uvedeno:
– jméno a příjmení, třída
– odchody ze ŠD, na zájmové kroužky, osoby, které jsou oprávněné účastníka vyzvedávat
– telefonické a emailové spojení na zákonné zástupce a další osoby jimi určené (kontaktní osoby)
– nezbytné informace o zdravotním stavu
– veškeré změny jsou rodiče povinni sdělovat písemně

b) zaplacení poplatku za ŠD – placení ŠD je stanoveno částkou 400, Kč měsíčně, hradí se dle pokynů na účet školy

Splatnost úplaty a úhrada úplaty
Úplata je splatná vždy
a) za období od 1. 9. do 31. 1. školního roku, a to do 10. 9. daného školního roku a
b) za období od 1. 2. do 30. 6. školního roku, a to do 10. 1. daného školního roku.
Vyúčtování
a) vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 9. do 31. 1. školního roku školní družina uskuteční do 15. 2. školního roku.
b) Vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 2. do 30. 6. školního roku školní družina uskuteční do 15. 7. školního roku.

 

2. Předávání informací rodičům, agendu docházky účastníků do školní družiny zajišťuje vychovatel příslušného oddělení.


3. O zařazení či vyloučení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.


4. Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu z družiny (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin); tyto údaje jsou zaznamenány v odchodovém listu přihlášky do školní družiny. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonní zástupce tuto skutečnost družině písemně. Telefonické omluvy jsou nepřípustné!

 

5. V elektronickém systému Bell hop je zaznamenáván příchod a odchod účastníka z ranní a odpolední školní družiny a zájmových kroužků. Účast na kroužcích sdělují zákonní zástupci příslušnému vychovateli. Zodpovědnost za účastníky v zájmovém kroužku přebírá příslušný lektor.
6. Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. Účastník má právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a uhrazení úplaty za družinu stanovené ředitelem školy.

2. Účastník má právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení školní družiny.

3. Účastník má právo požádat vychovatele o pomoc v případě problému a v situacích, ve kterých si neví rady.

4. Účastník má právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před sociálně patologickými jevy.

5. Účastník má právo na odpočinek, dodržování osobní hygieny a pitného režimu.

6. Účastník denně nosí klíč od své šatní skříňky a ISIC kartu do školní jídelny.

7. Účastník musí dbát na svou bezpečnost, řídit se pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro účastníky, který je vyvěšen v učebně.

8. Účastník bez vědomí vychovatele oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel neodpovídá.

9. Účastník vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovateli, nesmí bez povolení otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách a učebnách.

10. Účastník nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, přinášet předměty, kterými by mohl zranit sebe nebo ostatní účastníky, přinášet nebezpečné a návykové látky.

11. Účastník je povinen nepoužívat mobilní telefon během pobytu ve školní družině. Ihned po příchodu do družiny účastník mobilní telefon vypne a uschová jej v tašce nebo v uzamykatelné šatní skříňce. Mobil může používat pouze na pokyn a s vědomím vychovatele.

12. Účastník je povinen nepoužívat během pobytu ve škole vlastní mobilní elektronická zařízení (přenosný reproduktor, tablet, elektronické hodinky, MP3 přehrávač atd.). Tato zařízení může účastník používat pouze ve vyučovací hodině na pokyn a s vědomím vychovatele.
Pokud účastník mobilní telefon či podobná zařízení do družiny nosí, za případné poškození či ztrátu
škola neručí.

13. Účastníci se v době pobytu řídí pravidly školního řádu.

14. Účastník je povinen se chovat ke všem zaměstnancům školy slušně. Účastník je povinen plnit pokyny vychovatelů školní družiny a všech zaměstnanců školy, které směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Účastník je povinen plnit pokyny vychovatelů školní družiny spojené se zájmovým vzdělávání, které jsou vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

15. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatel za spolupráce třídního učitele. Pokud účastník narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

16. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. účastníkovi může být uloženo výchovné opatření či snížena známky z chování.

17. Doba pobytu účastníka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v odchodovém listě přihlášky.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Sdělit vychovateli nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav.


2. Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti účastníků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky vychovatele ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky).


3. Zákonní zástupci se mohou o chování účastníků informovat při konzultačních hodinách vychovatele či po domluvě kterýkoliv den.


4. Pokud si rodiče bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení provozu ŠD, kontaktuje vychovatel zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu. V případě jeho nedostupnosti, kontaktuje vedení školy a po jejich souhlasu, požádá vychovatel o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav nahlášen sociální komisi (zanedbání rodičovských povinností). V tomto případě může být účastník z družiny na pokyn ředitele vyloučen.


5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině

1. Zaměstnanci školní družiny, účastníci školní družiny a jejich zákonní zástupci se k sobě navzájem chování slušně, podle pravidel dobrých mravů.
2. Zaměstnanci školní družiny a zákonní zástupci účastníků školní družiny spolu komunikují podle dohodnutých pravidel (emailem, po předchozí domluvě osobně kterýkoliv den).

6. Aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnce ŠD ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.


PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ


1. Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem účastníků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatele, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.
2. Ve všech prostorách školní družiny je zakázáno účastníkům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
3. Všichni vychovatelé průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků.
4. Vychovatelé jsou povinni v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad účastníky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
5. Vychovatel provede poučení účastníků na počátku školního roku, nepřítomné účastníky poučí dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Účastníky seznámí zejména:

a) s vnitřním řádem školní družiny;
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, šatnách, školní jídelně, toaletách, při vycházkách a na hřišti, při odchodu a příchodu do školy a na veřejných komunikacích;
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠD;
d) s postupem při úrazech;
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby účastníci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatele.

ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI

1. Účastník má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hry a hračky ve školní družině, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatele a jiných oprávněných osob.
2. V případě zjištění svévolného ničení školních potřeb a ostatního školního majetku budou účastníci škody částečně nebo zcela hradit. S tímto řešením byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách.
3. Účastník je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

DOKUMENTACE

V družině se vede tato dokumentace:

• evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
• písemné přihlášky žáků s odchodovými listy
• třídní knihy jednotlivých oddělení v elektronickém systému Bell hop
• celoroční plán činnosti a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
• vnitřní řád školní družiny, tematické časové plány, rozvrh vyučovacích hodin
• záznamy z metodického sdružení

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Projektový den – červen

Vážení rodiče, milé děti, v závěru školního roku jsme pro vás na 25. 6. 2024 přichystali další projektový den. Všichni žáci a někteří rodiče se přihlásí do jedné z projektových…

více »
Ilustrační obrázek

Move week

ZŠ Campanus se letos opět připojí k milionům Evropanů, kteří v týdnu 27. 5. – 2. 6. 2024, v rámci akce Move week,  podpoří svůj zdravý životní styl. Ve škole…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení