Vnitřní řád školní družiny

ORGANIZACE ČINNOSTI

 1.  Družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 2. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6.30 hod. do 8.00 hod. ráno, v případě půleného vyučování nebo vyučování od 8.55 do 9.00 hodin. Dále od konce vyučování do 17.30 hod.
 3. Kvůli nenarušování plánované činnosti a bezpečnosti dětí jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:  od 13.15 do 14.00 hodin a po vycházce od 15.15 do 17.30 hodin.
 4. Na nepovinné předměty a kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby, jak je písemně uvedeno v přihlášce či písemném dodatku od zákonných zástupců.
 5. Při nevyzvednutí žáka do konce stanovené provozní doby (17.30 hod.) vychovatel/ka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD.V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatel/ka o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará.
 6. Žáky do školní družiny si vychovatelé/ky přebírají od vyučujících po skončení vyučování. Vedoucí zájmových kroužků si žáky vyzvedávají osobně v odděleních a po skončení zájmové činnosti je tam opět vrací.
 7. Družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 8. Během pobytu dětí v ŠD je zajištěn pitný režim.
 9. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 10. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

 PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Podmínkou docházky do ŠD je:

a)       odevzdání řádně vyplněné přihlášky;

 • v přihlášce je zejména uvedeno:
 • jméno, příjmení, datum narození a zdravotní pojištění dítěte
 • odchody ze ŠD, na zájmové kroužky osoby, které jsou oprávněné žáka vyzvedávat
 • telefonické spojení na zákonné zástupce a další osoby jimi určené
 • veškeré změny jsou rodiče povinni sdělovat písemně                         

b)       zaplacení poplatku za ŠD –  hradí se dle pokynů na účet školy.

Dále:

 1. Předávání informací rodičům, agendu docházky žáků do školní družiny zajišťuje vychovatel/ka příslušného oddělení.
 2. O zařazení či vyloučení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 3. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin); tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce do školní družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonní zástupce tuto skutečnost družině písemně. Telefonické omluvy jsou nepřípustné!
 4. Nepřítomnost žáka je zaznamenávána v  Přehledu výchovně vzdělávací práce příslušného oddělení – třídní kniha. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ranní ŠD. Každodenní odchody žáka jsou zaznamenávány na odchodových seznamech docházky.
 5. Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žák má právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a uhrazení úplaty za družinu stanovené ředitelkou školy.
 2. Žák má právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení školní družiny.
 3. Žák má právo požádat vychovatele/ku o pomoc v případě problému a v situacích, ve kterých si neví rady.
 4. Žák má právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před sociálně patologickými jevy.
 5. Žák má právo na odpočinek, dodržování osobní hygieny a pitného režimu.
 6. Žák denně nosí klíč od své šatní skříňky a čip do školní jídelny.
 7. Žák musí dbát na svou bezpečnost, řídit se pokyny vychovatelů/ek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
 8. Žák bez vědomí vychovatele/ky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel/ka neodpovídá.
 9. Žák vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovateli/ce, nesmí bez povolení otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách a učebnách.
 10. Žák nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, přinášet předměty, kterými by mohl zranit sebe nebo své kamarády, přinášet nebezpečné a návykové látky.
 11. Žák může používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení pouze po domluvě s vychovatelem/kou. Za soukromé věci, které žák přinese do ŠD, vychovatel/ka nezodpovídá! Poslech hudby z jakýchkoliv přístrojů nesmí nikoho obtěžovat. Pořizovat audiozáznam či videozáznam jednání druhé osoby smějí žáci jen s jejím souhlasem.
 12. Žáci se v době pobytu řídí pravidly školního řádu.
 13. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatel za spolupráce třídního učitele. Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.
 14. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. žákovi může být uloženo výchovné opatření či snížena známky z chování.
 15. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v přihlášce.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Sdělit vychovateli/ce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav.
 2. Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky vychovatele/ek ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky, ručníky, hrnek na tekutiny apod.).
 3. Zákonní zástupci se mohou o chování žáků informovat při konzultačních hodinách vychovatelky či po domluvě kterýkoliv den.
 4. Pokud si rodiče bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení provozu ŠD, kontaktuje vychovatel/ka zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu. V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatel/ka o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav nahlášen sociální komisi (zanedbání rodičovských povinností). V tomto případě může být žák z družiny na pokyn ředitelky vyloučen.
 5. Aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnce ŠD ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatele/ky výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.       
 2. Ve všech prostorách školní družiny je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
 3. Všechny vychovatelé/ky průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 4. Vychovatelé/ky jsou povinni/é v souladu s pracovním řádem a školským zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.
 5. Vychovatel/ka provede poučení žáků na počátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména:
 1. s vnitřním  řádem školní družiny;
 2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, šatnách, školní jídelně, toaletách, při vycházkách a na hřišti, při odchodu a příchodu do školy a na veřejných komunikacích;
 3. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠD;
 4. s postupem při úrazech;
 5.  s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatele/ky.

 ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hry a hračky ve školní družině, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatele/ky a jiných oprávněných osob.
 2. V případě zjištění svévolného ničení školních potřeb a ostatního školního majetku budou žáci škody částečně nebo zcela hradit. S tímto řešením byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách.
 3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

DOKUMENTACE

 V družině se vede tato dokumentace:

 • evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • písemné přihlášky žáků
 • třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházkových seznamů a sešitů
 • celoroční plán činnosti a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
 • vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin
 • záznamy z metodického sdružení

V Praze dne 10. 08. 2015                                                                   

Mgr. Lenka Derková, MBA

ředitelka školy