Vnitřní řád školní družiny

I. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM

 1. Školní družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské a kulturní akce, exkurze a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 2. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6.30 hod. do 8.00 hod. ráno, v případě půleného vyučování nebo vyučování do 9.00 hodin. Dále od konce vyučování do 17.30 hod. Oddělení školních družin se nacházejí v pavilonu A, v případě potřeby i v kmenové třídě. Školní družina využívá i další prostory školy –  tělocvičny, venkovní hřiště a zahradu, učebny výtvarné výchovy, keramiky, společenskou místnost a zookoutek.
 3. Z organizačních a provozních důvodů je možné oddělení školní družiny spojovat či dělit.
 4. Zákonní zástupci přihlašují své dítě do školní družiny odevzdáním Přihlášky do ŠD.
 5. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovateli rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu ze školní družiny (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin); tyto údaje jsou zaznamenány v odchodovém listu, který je součástí přihlášky do školní družiny.
 6. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a než je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonní zástupci družině písemně. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.
 7. Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 8. Žáky do školní družiny si vychovatelé přebírají od vyučujících zpravidla po skončení vyučování.
 9. Kvůli nenarušování plánované činnosti a bezpečnosti dětí jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:  
 • od 13.15 do 14.00 hodin
 • po vycházce od 15.15 do 17.30 hodin
 • ve středu od 15.30 hodin (z důvodu pořádaných akcí – divadlo, dílny…)
 1. Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny do konce stanovené provozní doby (17.30 hod.) vychovatel nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD. V případě jeho nedostupnosti, informuje vychovatel vedení školy.
 2. Na zájmové kroužky jsou děti uvolňovány podle potřeby dle informace zákonných zástupců uvedené v přihlášce do školní družiny či jejím písemném dodatku. 
 3. Vedoucí zájmových kroužků si žáky vyzvedávají osobně v odděleních a po skončení zájmové činnosti je tam opět vrací.
 4. Zodpovědnost za žáky v zájmovém kroužku přebírá příslušný lektor.
 5. Během pobytu dětí v ŠD je zajištěn pitný režim.
 6. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
 7. Předávání informací rodičům, agendu docházky žáků do školní družiny zajišťuje vychovatel příslušného oddělení.
 8. O zařazení či vyloučení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 9. V elektronickém systému Bell hop je zaznamenáván příchod a odchod žáka z ranní a odpolední školní družiny a zájmových kroužků.
 10. Aktuální informace o činnosti školní družiny jsou vyvěšeny na nástěnce ŠD ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Podmínkou docházky do ŠD je:

 1. odevzdání řádně vyplněné přihlášky, rozsahu docházky a způsobu odchodu; v přihlášce je zejména uvedeno:
 2. jméno a příjmení, třída
 3. odchody ze ŠD, na zájmové kroužky, osoby, které jsou oprávněné žáka vyzvedávat
 4. telefonické a emailové spojení na zákonné zástupce a další osoby jimi určené (kontaktní osoby)
 5. nezbytné informace o zdravotním stavu
 6. veškeré změny jsou rodiče povinni sdělovat písemně
 1. zaplacení poplatku za ŠD – placení ŠD je stanoveno částkou 400, Kč měsíčně, hradí se dle pokynů na účet školy
 2. splatnost a úhrada úplaty – úplata je splatná vždy
 3. za období od 1. 9. do 31. 1. školního roku do10. 9. daného školního roku
 4. za období od 1. 2. do 30. 6. školního roku do 10. 1. daného školního roku

Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žák má právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a uhrazení úplaty za družinu stanovené ředitelem školy.
 2. Žák má právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení školní družiny.
 3. Žák má právo požádat vychovatele o pomoc v případě problému a v situacích, ve kterých si neví rady.
 4. Žák má právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před sociálně patologickými jevy.
 5. Žák má právo na odpočinek, dodržování osobní hygieny a pitného režimu.
 6. Žák denně nosí klíč od své šatní skříňky a čip/kartu do školní jídelny.
 7. Žák musí dbát na svou bezpečnost, řídit se pokyny vychovatelů, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky.
 8. Žák bez vědomí vychovatele oddělení školní družinu neopouští. Žák vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovateli, nesmí bez povolení otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách a učebnách.
 9. Žák nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, přinášet předměty, kterými by mohl zranit sebe nebo své kamarády, přinášet nebezpečné a návykové látky.
 10. Žák je povinen nepoužívat mobilní telefon během pobytu ve školní družině. Ihned po příchodu do družiny žák mobilní telefon vypne a uschová jej v tašce nebo v uzamykatelné šatní skříňce. Mobil může používat pouze na pokyn a s vědomím vychovatele.
 11. Žák je povinen nepoužívat během pobytu ve škole vlastní mobil-ní elektronická zařízení (přenosný reproduktor, tablet, MP3 přehrávač atd.). Tato zařízení může žák používat pouze ve vyučovací hodině na pokyn a s vědomím vychovatele. Pokud žák mobilní telefon či podobná zařízení do družiny nosí, za případné poškození či ztrátu škola neručí.
 12. Žák je povinen se chovat ke všem zaměstnancům školy slušně.
 13. Žák je povinen plnit pokyny vychovatelů školní družiny a všech zaměstnanců školy, které směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 14. Žák je povinen plnit pokyny vychovatelů školní družiny spojené se zájmovým vzděláváním. Důsledky závažných přestupků přesahující napomenutí řeší vychovatel ve spolupráci s třídním učitelem.
 15. Na chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. žákovi může být uloženo výchovné opatření či snížena známky z chování.
 16. Pokud žák opakovaně narušuje řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 1. Sdělit vychovateli nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav.
 2. Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky vychovatele ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky.
 3. Zákonní zástupci se mohou o chování žáků informovat při konzultačních hodinách vychovatelky či po domluvě kterýkoliv den.
 4. Pokud si rodiče bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení provozu ŠD, kontaktuje vychovatel zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu. V případě jeho nedostupnosti, kontaktuje vedení školy a po jejich souhlasu, požádá vychovatel o pomoc městskou policii, která se o dítě do příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav nahlášen oddělení sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD)
 5. Zákonní zástupci účastníků školní družiny komunikují s vychovateli podle dohodnutých pravidel (emailem, po předchozí domluvě osobně kterýkoliv den).

V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 1. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám provozu. Jedná se o průběžně prováděný dozor vychovatele, výchovné působení v průběhu realizovaných činností uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem.       
 2. Ve všech prostorách školní družiny je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo aplikace drog a návykových nebo toxických látek.
 3. Všichni vychovatelé průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 4. Vychovatel provede poučení žáků na počátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. Provede záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména:
 1. s vnitřním  řádem školní družiny;
 2. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, šatnách, školní jídelně, toaletách, při vycházkách a na hřišti, při odchodu a příchodu do školy a na veřejných komunikacích;
 3. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠD;
 4. s postupem při úrazech;
 5. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
 1. Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali stanovená pravidla a pokyny vychovatele.

VI. ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM A ŠKOLNÍMI POTŘEBAMI

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, hry a hračky ve školní družině, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatele a jiných oprávněných osob.
 2. V případě zjištění svévolného ničení školních potřeb a ostatního školního majetku budou žáci škody částečně nebo zcela hradit.
 3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti schválením pedagogickou radou a školskou radou.
 2. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy (www.campanus.cz) a v hale školy. Žáci, zaměstnanci školy a zákonní zástupci žáků jsou s tímto řádem seznámeni.

V Praze dne 1.9.2020

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Jarní dílny v ZŠ Campanus 29.3.

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní, přijďte na naše tradiční Jarní dílny a užijte si ve škole zajímavé odpoledne. Můžete si ozdobit velikonoční vajíčko, perníček, uplést pomlázku, vyzkoušet…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení