Hlavní úkoly školy

 • Vést výuku v prvních až devátých ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, tolerance, integrace“.
 • Zapojit do výuky anglického jazyka v 1. až 9. ročníku anglického lektora (rodilého mluvčího).
 • Od 1. tříd realizovat povinnou výuku anglického jazyka.
 • Od 6. třídy realizovat povinnou výuku druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku německého a francouzského jazyka.
 • Na 1. i na 2. stupni individuálně pracovat s dětmi se specifickými potřebami včetně dětí nadaných.

Další úkoly

 • Dodržovat zásady hodnocení a klasifikace a řídit se vnitřním řádem školy.
 • Umožňovat žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní.
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a učit je žít společně s ostatními lidmi.
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 • Zaměřit vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
 • Zařazovat průřezová témata, která se stanou nedílnou součástí základního vzdělávání jako formativní prvek.
 • Soustředit se na osvojení trvalých vědomostí, dovedností a návyků a na tvořivé myšlení žáků s ohledem na jejich jedinečnost. Rozvíjet tvořivé vyučování, volit vhodné metody práce.
 • Věnovat pozornost tomu, aby žáci zvládli základní učivo přímo ve vyučování.
 • Zařazovat do vzdělávání oblast výchovy k volbě povolání.
 • Zaměřit se na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Věnovat pozornost promyšlené přípravě na vyučování s cílem využít nejvhodnější metody a formy práce.
 • Využívat vyučovací techniku, výukové programy a pomůcky.
 • Zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovy bude prevence sociálně patologických jevů – protidrogová prevence, výchova proti kouření a negativním účinkům alkoholu, problematika šikany a prevence násilí.
 • Věnovat pozornost environmentálnímu vzdělávání, vést žáky k ochraně životního prostředí, podílet se na udržování zeleně kolem školy.
 • Věnovat náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, vyhledávat talentované žáky a uplatňovat jejich přirozenou soutěživost.
 • Ve spolupráci se správní firmou zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz.
 • Spolupracovat s MČ Praha 11 při dalších opravách, úpravách a vylepšeních školní budovy a pozemku.

Hlavní úkoly v oblasti spolupráce s rodiči

 • Dále rozšiřovat spolupráci školy, školské rady a spolku rodičů.
 • Zajistit informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek.
 • Organizovat třídní schůzky.
 • Uskutečňovat konzultační hodiny.
 • Zkvalitňovat zápisy v deníčcích a žákovských knížkách (žáci 1. – 3. tříd).
 • Rozšířit formu komunikace a spolupráce prostřednictvím elektronické žákovské knížky (4. – 9. ročníky) a elektronického systému Bakaláři.
 • Upřednostňovat individuální pohovory.
 • Organizovat ukázkové hodiny a dny otevřených dveří.
 • Uskutečňovat společné akce pro děti a rodiče.

Kontrolní činnost

 • Vedení školy zaměří kontrolní činnost na plnění osnov a plánů, efektivní organizaci vyučovací hodiny a její celkové využití. Bude posuzovat kvalitu vědomostí žáků směrem k jejich trvalosti a využitelnosti. V tomto školním roce se vybraní žáci zúčastní testování Kalibro, Scio, Matematický klokan, …
 • Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek, na způsob komunikace s rodiči.
 • Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v 1. – 9. ročníku a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.
 • Kontrolní činnost se zaměří i na kvalitu služeb školského poradenského pracoviště, především na plnění preventivního programu školy.

Zapojení do projektů

 • Výzva 28 – Od 1.11.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001236, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou vyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či intenzivní jazykové kurzy českého jazyka.
 • Výzva 37 – Od 1.7.2019 – 29.2.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001043, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu žáků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci učebny Cvičný byt a učebny Zeměpisu.
 • Šablony II – Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Rovný přístup v ZŠ Campanus II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015158, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. 
 • Škola se stala Tréninkovou školou programu Učitel naživo, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole.
 • Škola je zapojena do projektu Učíme se podnikavosti, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Škola se aktivně zapojuje do přípravy i následných aktivit místního akčního plánu (MAP II) Prahy 11. Díky těmto aktivitám došlo k výraznému zlepšení spolupráce mezi školami JM, ke sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli, ke zlepšení řízení
  a plánování ZŠ.

Dlouhodobý plán ZŠ Campanus

Oblast řízení a správy

 • aktualizovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy a strategii pro její naplnění, průběžně ji vyhodnocovat za účasti veřejnosti a zřizovatele, na základě zpětné vazby ji doplňovat;
 • vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy;
 • vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost;
 • udržovat naplněnost tříd v závislosti na celkové kapacitě školy;
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce);
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat školní knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy;
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy;
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP;
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení;
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

Oblast vzdělávání

 • vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená;
 • věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti;
 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti;
 • vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost;
 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných a vědomostních) a oceňovat jejich úspěchy;
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích;
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP;
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky;
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy;
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vyšší míru neúspěšnosti;
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.);
 • podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání.

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči;
 • vytvářet systém efektivních opatření k prevenci a řešení všech forem rizikového chování;
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu;
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole;
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou;
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry;
 • zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům;
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena;
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy;
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy;
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů;
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů;
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky;
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům;
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole;
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie

Oblast pedagogická

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání;
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám;
 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy;
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí;
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče;
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí nadaných;
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování;
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.

Oblast materiálně technická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd;
 • ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i okolí;
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání;
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti;
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy;
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,
 • podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů,
 • provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj,
 • promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy;
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj;
 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu;
 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy;
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP;
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu.

Oblast ekonomická

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy;
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy;
 • zlepšovat hospodářský výsledek využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájmy).

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce;
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady);
 • prezentace školy, vytváření image;
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy;
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu);
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Ilustrační obrázek

Přihlášky na střední školu

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníku (případně 5. a 7. ročníků – víceletá gymnázia),bohužel není možné převzít Vaše vyplněné přihlášky na SŠ klasickým způsobem, proto bude převzetí a následné vydávání…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení