Hlavní úkoly školy

 • Vést výuku v prvních až devátých ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vzdělávání, tolerance, integrace“.
 • Zapojit do výuky anglického jazyka v 1. až 9. ročníku anglického lektora (rodilého mluvčího).
 • Od 1. tříd realizovat povinnou výuku anglického jazyka.
 • Od 6. třídy realizovat povinnou výuku druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku německého a francouzského jazyka.
 • Na 1. i na 2. stupni individuálně pracovat s dětmi se specifickými potřebami včetně dětí nadaných.
 • Vyhodnotit ŠVP, porovnat soulad rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP, vyhodnotit soulad formulovaných a využívaných výchovným a vzdělávacích strategií, vyhodnocení dosahovaných výsledků žáka ve vztahu k učebním osnovám.

Další úkoly

 • Dodržovat zásady hodnocení a klasifikace a řídit se vnitřním řádem školy.
 • Umožňovat žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní.
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a učit je žít společně s ostatními lidmi.
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
 • Zaměřit vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
 • Zařazovat průřezová témata, která se stanou nedílnou součástí základního vzdělávání jako formativní prvek.
 • Soustředit se na osvojení trvalých vědomostí, dovedností a návyků a na tvořivé myšlení žáků s ohledem na jejich jedinečnost. Rozvíjet tvořivé vyučování, volit vhodné metody práce.
 • Věnovat pozornost tomu, aby žáci zvládli základní učivo přímo ve vyučování.
 • Zařazovat do vzdělávání oblast výchovy k volbě povolání.
 • Zaměřit se na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Věnovat pozornost promyšlené přípravě na vyučování s cílem využít nejvhodnější metody a formy práce.
 • Využívat vyučovací techniku, výukové programy a pomůcky.
 • Zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovy bude prevence sociálně patologických jevů – protidrogová prevence, výchova proti kouření a negativním účinkům alkoholu, problematika šikany a prevence násilí.
 • Věnovat pozornost environmentálnímu vzdělávání, vést žáky k ochraně životního prostředí, podílet se na udržování zeleně kolem školy.
 • Věnovat náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, vyhledávat talentované žáky a uplatňovat jejich přirozenou soutěživost.
 • Ve spolupráci se správní firmou zlepšovat vnitřní prostory pro výuku a provoz.
 • Spolupracovat s MČ Praha 11 při dalších opravách, úpravách a vylepšeních školní budovy a pozemku.

Hlavní úkoly v oblasti spolupráce s rodiči

 • Dále rozšiřovat spolupráci školy, školské rady a spolku rodičů.
 • Zajistit informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek.
 • Organizovat třídní schůzky.
 • Uskutečňovat konzultační hodiny.
 • Zkvalitňovat zápisy v deníčcích a žákovských knížkách (žáci 1. – 3. tříd).
 • Rozšířit formu komunikace a spolupráce prostřednictvím elektronické žákovské knížky (4. – 9. ročníky) a elektronického systému Bakaláři.
 • Upřednostňovat individuální pohovory.
 • Organizovat ukázkové hodiny a dny otevřených dveří.
 • Uskutečňovat společné akce pro děti a rodiče.

Kontrolní činnost

 • Vedení školy zaměří kontrolní činnost na plnění osnov a plánů, efektivní organizaci vyučovací hodiny a její celkové využití. Bude posuzovat kvalitu vědomostí žáků směrem k jejich trvalosti a využitelnosti. V tomto školním roce se vybraní žáci zúčastní testování Kalibro, Scio, Matematický klokan, …
 • Kontrolní činnost bude zaměřena na způsob, jakým žáci pracují s informacemi, na práci s integrovanými žáky, na využívání dostupných pomůcek, na způsob komunikace s rodiči.
 • Dále bude zaměřena na plnění školního vzdělávacího programu v 1. – 9. ročníku a shromažďování poznatků z jeho uplatňování.
 • Kontrolní činnost se zaměří i na kvalitu služeb školského poradenského pracoviště, především na plnění preventivního programu školy.

Zapojení do projektů

 • Škola podala v programu žádost OP Praha Pól růstu v rámci Výzvy č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III v prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti s názvem „Modernizace ZŠ Campanus III“
 • Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Posílení inkluze v ZŠ Campanus 3“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001971, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zvýšení kvality vzdělávání pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga, k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců, projektové výuky, DVPP včetně zahraničních stáží pedagogických pracovníků a prázdninových kurzů ČDJ.
 • 1.11.2018 – 31.3.2021 naše instituce realizovala projekt „Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001236, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou vyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či intenzivní jazykové kurzy českého jazyka.
 • Výzva 37 – Od 1.7.2019 – 30.04.2020 naše instituce realizovala projekt „MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001043, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu žáků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci učebny Cvičný byt a učebny Zeměpisu.
 • Šablony II – Od 1.9.2019 – 28.2.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Rovný přístup v ZŠ Campanus II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015158, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. 
 • Od 1.9.2017 – 31.8.2019 naše instituce realizovala projekt „Rovný přístup v ZŠ Campanus“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006480, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
 • Škola se stala Tréninkovou školou programu Učitel naživo, který je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole.
 • Škola je zapojena do projektu Učíme se podnikavosti, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Škola se aktivně zapojuje do přípravy i následných aktivit místního akčního plánu (MAP II) Prahy 11. Díky těmto aktivitám došlo k výraznému zlepšení spolupráce mezi školami JM, ke sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli, ke zlepšení řízení
  a plánování ZŠ.

Dlouhodobý plán ZŠ Campanus

Oblast řízení a správy

 • aktualizovat jasnou a reálnou koncepci rozvoje školy a strategii pro její naplnění, průběžně ji vyhodnocovat za účasti veřejnosti a zřizovatele, na základě zpětné vazby ji doplňovat;
 • vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy;
 • vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost;
 • udržovat naplněnost tříd v závislosti na celkové kapacitě školy;
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce);
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat školní knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy;
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy;
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP;
 • zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení;
 • pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

Oblast vzdělávání

 • vytvořit srozumitelnou, zajímavou a reálnou vzdělávací nabídku, která bude věkově přiměřená;
 • věnovat pozornost rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti;
 • zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti;
 • vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost;
 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných a vědomostních) a oceňovat jejich úspěchy;
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích;
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP;
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky;
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy;
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vyšší míru neúspěšnosti;
 • výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.);
 • podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání.

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči;
 • vytvářet systém efektivních opatření k prevenci a řešení všech forem rizikového chování;
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu;
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole;
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou;
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry;
 • zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům;
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena;
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy;
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy;
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů;
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů;
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky;
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům;
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole;
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie

Oblast pedagogická

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání;
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám;
 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy;
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí;
 • preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče;
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí nadaných;
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování;
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.

Oblast materiálně technická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd;
 • ve škole vytvářet pozitivní klima vlastním prostředím, čistotou, estetickou úpravou prostor školy i okolí;
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání;
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti;
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy;
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

 • zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu,
 • podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů,
 • provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj,
 • promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy;
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj;
 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu;
 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy;
 • v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP;
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu.

Oblast ekonomická

 • získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy;
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy;
 • zlepšovat hospodářský výsledek využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájmy).

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce;
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady);
 • prezentace školy, vytváření image;
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy;
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu);
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Campak? Na Campanus!

Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče. Sobota 14. 5.2022 od 10,00 do 13,00 hodin. Program trvá 60 – 80 minut. Den pro předškoláky a jejich rodiče se…

více »

Nepříjemná situace ve školní jídelně

Vážení rodiče, dnes došlo ve školní jídelně k nepříjemné situaci. Některé děti byly přítomny tomu, kdy pracovnice školy v afektu běhala mezi dětmi a šířila paniku. Situaci jsme zvládli s…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení