Časté otázky k zápisu

1. Kolik prvních tříd budete otvírat a jaké budou počty žáků v prvních třídách?

 • Pro školní rok 2021/22 budeme otevírat tři první třídy. Počítáme, že ve třídách bude cca 25 dětí.

2. Koho se zápis týká?

 • Dětí, které dovrší do 31.8.2021 šest let věku.
 • Dětí po odkladu školní docházky.
 • Dětí narozené 1.9.2015 – 31.6.2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

3. Je možné do Vaší školy přihlásit dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast ZŠ Campanus?

Ano, ale vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí do ZŠ Campanus je škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

Kritéria byla aktualizována 5.3.2021

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

4. Jaký je termín zápisu do ZŠ Campanus pro školní rok 2021/2022?

 • 7. a 8. dubna 2021 

5. Jak probíhá zápis?

 • Zápis bude probíhat elektronicky, systém bude otevřen v polovině března.
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 2. je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit potvrzením z MÚ
 3. občanský průkaz zákonného zástupce
 4. rodný list dítěte
 5. cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

6. Nejsme si jisti, zda je naše dítě na vstup do školy dobře připraveno, kdo nám poradí?

 • Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ, poraďte se s učitelkami, umí porovnat znalosti, schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte s ostatními vrstevníky.
 • Poraďte se s odborníky, spolupracujeme s PPP pro Praha 11 a 12, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje, tel. 272 942 004, 272 918 682.
 • Zúčastňujte se v ZŠ Campanus programu pro předškoláky “Předškolák” aneb “My se školy nebojíme”. – na základě epidemické situace letos bohužel program neprobíhá

o    Do jednotlivých lekcí programu jsou vkládány prvky MDS – Metoda dobrého startu. Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.

o    Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

o    Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

7. Co je to školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce.
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-

8. Chceme požádat o odklad povinné školní docházky, jak na to?

 • Již při zápisu do školy předložíte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky  včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa více zde.
 • Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

9. Podle čeho probíhá výuka v ZŠ Campanus?

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu “Vzdělávání, tolerance, integrace” s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“
Zaměřujeme se na:

 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka i s rodilým mluvčím
 • výuku druhého cizího jazyka a informatiky
 • moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
 • pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)
 • estetickou a dramatickou výchovu

Dále nabízíme:

 • v 1. třídách zkušené elementaristky
 • oddělení anglické družiny
 • moderně a účelně vybavené učebny
 • nadstandardně vybavený areál školní družiny
 • velký výběr zájmových kroužků
 • celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
 • velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
 • mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty
 • v moderní školní jídelně výběr ze dvou jídel
 • přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

10. Jak ve Vaší škole probíhá výuka cizích jazyků?

 • povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka i s rodilým mluvčím
 • v 1. a 2. třídě dvě hodiny týdně
 • od 3. třídy tři hodiny týdně
 • od 6. třídy druhý cizí jazyk (nabízíme německý nebo francouzský jazyk, nabídku lze rozšířit podle aktuálního zájmu žáků)
 • nabízíme oddělení anglické družiny

11. Jakou metodou probíhá v prvních třídách výuka čtení a matematiky?

Výuka čtení probíhá:

 • klasickou analyticko-syntetickou metodou, která je bezesporu metodou efektivní, vyzkoušenou mnohaletou praxí našeho školství, používáme výukové materiály nakladatelství Alter.
 • metodou Sfumato – splývavé čtení

K výuce matematiky používáme dobře zpracované a osvědčené učebnice nakladatelství Alter.

12. Jaký je provoz školní družiny?

 • Školní družina přijímá děti od 1. do 3. ročníku.
 • Provoz školní družiny je od 6,30 do 17,30 hodin.

13. Jaké kroužky škola nabízí?

předběžná nabídka kroužků:

 • kroužek hry na flétnu, sportovní kroužky, keramický kroužek, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, florbal, turistický kroužek

14. ZŠ Campanus je Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty – co to znamená?

ZŠ Campanus se podílí na přípravě budoucích učitelů. Jestliže má být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.
Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola UK v Praze:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka, výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích a v přijetí absolventů školy ke studiu na středních školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

15. Vyskytuje se ve Vaší škole šikana?

 • Drobné či závažné projevy šikany se vyskytují na všech školách. Rozdílný však může být přístup k prevenci a řešení těchto patologických projevů.
 • ZŠ Campanus přistupuje k šikaně podle pokynu MŠMT – Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Problémy šikany řeší i Školní preventivní program a školní preventista ve spolupráci se školním psychologem, děti mohou využít schránku důvěry.
 • Zaměřujeme se na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, využíváme preventivní programy vytvořené zkušenými odborníky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování.
 • Řešit případné projevy šikany je možné pouze ve spolupráci školy s rodinou.

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

aktualizace 5.3.2021

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Organizace výuky od 1.3.2021

Od 1.3.2021 probíhá výuka všech žáků včetně 1. a 2. ročníku distanční formou. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Organizace distančního vzdělávání, kterou škola zveřejnila 6.11.2020, je stále platná –…

více »
Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení