Časté otázky k zápisu

1. Kolik prvních tříd budete otvírat a jaké budou počty žáků v prvních třídách?

 • Pro školní rok 2021/22 budeme otevírat tři první třídy. Počítáme, že ve třídách bude cca 25 dětí.

2. Koho se zápis týká?

 • Dětí, které dovrší do 31.8.2021 šest let věku.
 • Dětí po odkladu školní docházky.
 • Dětí narozené 1.9.2015 – 31.6.2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

3. Je možné do Vaší školy přihlásit dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast ZŠ Campanus?

Ano, ale vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí do ZŠ Campanus je škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

Kritéria byla aktualizována 10.2.2020

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

4. Jaký je termín zápisu do ZŠ Campanus pro školní rok 2020/2021?

 • 7. a 8. dubna 2021 od 14,00 do 17,30 hodin

5. Jak probíhá zápis?

 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 2. je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit potvrzením z MÚ
 3. občanský průkaz zákonného zástupce
 4. rodný list dítěte
 5. cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

6. Nejsme si jisti, zda je naše dítě na vstup do školy dobře připraveno, kdo nám poradí?

 • Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ, poraďte se s učitelkami, umí porovnat znalosti, schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte s ostatními vrstevníky.
 • Poraďte se s odborníky, spolupracujeme s PPP pro Praha 11 a 12, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje, tel. 272 942 004, 272 918 682.
 • Zúčastňujte se v ZŠ Campanus programu pro předškoláky “Předškolák” aneb “My se školy nebojíme”.

o    Do jednotlivých lekcí programu jsou vkládány prvky MDS – Metoda dobrého startu. Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.

o    Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

o    Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

7. Co je to školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce.
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-

8. Chceme požádat o odklad povinné školní docházky, jak na to?

 • Již při zápisu do školy předložíte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky  včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa více zde.
 • Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

9. Podle čeho probíhá výuka v ZŠ Campanus?

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu “Vzdělávání, tolerance, integrace” s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“
Zaměřujeme se na:

 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka i s rodilým mluvčím
 • výuku druhého cizího jazyka a informatiky
 • moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
 • pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)
 • estetickou a dramatickou výchovu

Dále nabízíme:

 • v 1. třídách zkušené elementaristky
 • oddělení anglické družiny
 • moderně a účelně vybavené učebny
 • nadstandardně vybavený areál školní družiny
 • velký výběr zájmových kroužků
 • celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
 • velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
 • mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty
 • v moderní školní jídelně výběr ze dvou jídel
 • přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

10. Jak ve Vaší škole probíhá výuka cizích jazyků?

 • povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy, výuka i s rodilým mluvčím
 • v 1. a 2. třídě dvě hodiny týdně
 • od 3. třídy tři hodiny týdně
 • od 6. třídy druhý cizí jazyk (nabízíme německý nebo francouzský jazyk, nabídku lze rozšířit podle aktuálního zájmu žáků)
 • nabízíme oddělení anglické družiny

11. Jakou metodou probíhá v prvních třídách výuka čtení a matematiky?

 • Výuka čtení probíhá zpravidla klasickou analyticko-syntetickou metodou, která je bezesporu metodou efektivní, vyzkoušenou mnohaletou praxí našeho školství. Používáme výukové materiály nakladatelství Alter.
 • K výuce matematiky používáme dobře zpracované a osvědčené učebnice nakladatelství Alter.

12. Jaký je provoz školní družiny?

 • Školní družina přijímá děti od 1. do 3. ročníku.
 • Provoz školní družiny je od 6,30 do 17,30 hodin.

13. Jaké kroužky škola nabízí?

předběžná nabídka kroužků:

 • kroužek hry na flétnu, sportovní kroužky, keramický kroužek, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, florbal, turistický kroužek

14. ZŠ Campanus je Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty – co to znamená?

ZŠ Campanus se podílí na přípravě budoucích učitelů. Jestliže má být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.
Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola UK v Praze:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka, výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích a v přijetí absolventů školy ke studiu na středních školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

15. Vyskytuje se ve Vaší škole šikana?

 • Drobné či závažné projevy šikany se vyskytují na všech školách. Rozdílný však může být přístup k prevenci a řešení těchto patologických projevů.
 • ZŠ Campanus přistupuje k šikaně podle pokynu MŠMT – Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Problémy šikany řeší i Školní preventivní program a školní preventista ve spolupráci se školním psychologem, děti mohou využít schránku důvěry.
 • Zaměřujeme se na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, využíváme preventivní programy vytvořené zkušenými odborníky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování.
 • Řešit případné projevy šikany je možné pouze ve spolupráci školy s rodinou.

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

aktualizace 07. 07. 2020

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace k výuce od 30. listopadu

(aktualizováno 25.11.) Do školy jdou všichni žáci prvního stupně, žáci druhého stupně se střídají takto (sudý a lichý týden podle systému Bakaláři): sudý týden od 30.11. 6. A, B +…

více »
Ilustrační obrázek

Informace k činnosti školy od 16.11.2020

Vážení rodiče, vzhledem k postupnému uvolňování epidemických opatření, se od 16.11.2020 činnost školy upravuje takto: Informace k výuce od 16.11.2020 Původně plánované ředitelské volno 16.11. není, tento den probíhá distanční vzdělávání podle…

více »
Ilustrační obrázek

Organizace distančního vzdělávání

Škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení