Časté otázky k zápisu

1. Kolik prvních tříd budete otvírat a jaké budou počty žáků v prvních třídách?

 • Pro školní rok 2024/25 budeme otevírat čtyři první třídy. Počítáme, že ve třídách bude cca 25 dětí.

2. Koho se zápis týká?

 • Dětí, které dovrší do 31.8.2024 šest let věku.
 • Dětí po odkladu školní docházky.

3. Je možné do Vaší školy přihlásit dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast ZŠ Campanus?

Ano, ale vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí do ZŠ Campanus je škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

Kritéria byla aktualizována 5.3.2021

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

4. Jaký je termín zápisu do ZŠ Campanus pro školní rok 2024/2025?

 • 10. a 11. dubna 2024 od 14,00 do 17,30

5. Jak probíhá zápis?

Fáze 1. Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2024

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny údaje. V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.
 • Pro získání žádosti  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Žádost si vytisknete sami doma, v této fázi nemusíte školu kontaktovat.
 • Již při vyplňování žádosti si zaregistrujete konkrétní čas, kdy se osobně dostavíte do školy k zápisu.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout žádost, lze se ve dnech zápisu 10. a 11. dubna 2024, obrátit přímo na školu, kde Vám pomůžeme.

Porada a případná pomoc při generování žádostí také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková,  po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.

Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ Campanus ve dnech 10. – 11. dubna 2024 mezi 14,00 – 17,30 = ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápisu se účastní zákonný zástupce spolu s dítětem.

Průběh zápisu:

 • Samotný zápis trvá cca 60 min.
 • Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím pohovorem, při kterém prokáže školní zralost.

Zákonný zástupce dokládá:

 • vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit potvrzením z MÚ
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)
 • cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/, případně na webu základní školy či na vývěsce příslušné školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

6. Nejsme si jisti, zda je naše dítě na vstup do školy dobře připraveno, kdo nám poradí?

 • Pokud Vaše dítě navštěvuje MŠ, poraďte se s učitelkami, umí posoudit znalosti, schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte.
 • Poraďte se s odborníky, spolupracujeme s PPP pro Praha 11 a 12, Kupeckého 576/17, Praha 4 – Háje, tel. 272 942 004, 272 918 682.
 • Zúčastňujte se v ZŠ Campanus programu pro předškoláky „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“. Do jednotlivých lekcí programu jsou vkládány prvky MDS – Metoda dobrého startu. Co to konkrétně znamená? Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. 

7. Co je to školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce.
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

8. Chceme požádat o odklad povinné školní docházky, jak na to?

 • Již při zápisu do školy (10. nebo 11. 4.2024) předložíte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky  včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa více zde.
 • Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.
 • Generování žádostí o odklad školní docházky na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

  Informace_k_odkladu_povinné_školní_docházky

9. Podle čeho probíhá výuka v ZŠ Campanus?

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu “Vzdělávání, tolerance, integrace” s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“
Zaměřujeme se na:

 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, i s rodilým mluvčím
 • výuku druhého cizího jazyka a informatiky
 • moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
 • pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)

Dále nabízíme:

 • v 1. třídách zkušené elementaristky
 • moderně a účelně vybavené učebny
 • nadstandardně vybavený areál školní družiny
 • velký výběr zájmových kroužků včetně kroužku anglického jazyka
 • celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
 • velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
 • mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
 • školy v přírodě a lyžařské kurzy
 • poznávací zájezdy do zahraničí 
 • v moderní školní jídelně výběr ze dvou jídel
 • přátelské prostředí 

10. Jak ve Vaší škole probíhá výuka cizích jazyků?

 • povinná výuka anglického jazyka od 1. třídy, i s rodilým mluvčím
 • v 1. a 2. třídě dvě hodiny týdně
 • od 3. třídy tři hodiny týdně
 • od 6. třídy druhý cizí jazyk (nabízíme německý nebo francouzský jazyk, nabídku lze rozšířit podle aktuálního zájmu žáků)
 • nabízíme oddělení anglické družiny

11. Jakou metodou probíhá v prvních třídách výuka čtení a matematiky?

Výuka čtení probíhá:

 • klasickou analyticko-syntetickou metodou, která je bezesporu metodou efektivní, vyzkoušenou mnohaletou praxí našeho školství, používáme výukové materiály nakladatelství Alter.
 • metodou Sfumato – splývavé čtení

K výuce matematiky používáme dobře zpracované a osvědčené učebnice nakladatelství Alter.

12. Jaký je provoz školní družiny?

 • Školní družina přijímá děti od 1. do 3. ročníku.
 • Provoz školní družiny je od 6,30 do 17,30 hodin.

13. Jaké kroužky škola nabízí?

předběžná nabídka kroužků:

 • kroužek hry na flétnu, sportovní kroužky, keramický kroužek, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, florbal, turistický kroužek

14. ZŠ Campanus je Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty – co to znamená?

ZŠ Campanus se podílí na přípravě budoucích učitelů. Jestliže má být vzdělávání a výchova učitelů co nejefektivnější, je třeba, aby posluchači během studia absolvovali pedagogické praxe nejen u vybraných učitelů (tzv. fakultních učitelů), ale také na vybraných školách (Fakultní školy UK v Praze), které jsou zárukou komplexní a kvalitní výuky.
Kritéria pro přiznání označení Fakultní škola UK v Praze:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka, výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích a v přijetí absolventů školy ke studiu na středních školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

15. Vyskytuje se ve Vaší škole šikana?

 • Drobné či závažné projevy šikany se vyskytují na všech školách. Rozdílný však může být přístup k prevenci a řešení těchto patologických projevů.
 • ZŠ Campanus přistupuje k šikaně podle pokynu MŠMT – Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Problémy šikany řeší i Školní preventivní program a školní preventista ve spolupráci se školním psychologem, děti mohou využít schránku důvěry.
 • Zaměřujeme se na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, využíváme preventivní programy vytvořené zkušenými odborníky.
 • Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření dobrých vztahů, v práci s dynamikou skupiny, v podpoře a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci šikanování.
 • Řešit případné projevy šikany je možné pouze ve spolupráci školy s rodinou.

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

Aktualizace 29.1. 2024

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení