Zápis

Zápis do prvních tříd 1. a 2. dubna 2020 proběhne bez účasti dětí.

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • do 2.4.2020
 1. do datové schránky školy (9jtwiap),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu central@campanus.cz (nelze jen poslat prostý email!),
 3. PREFERUJEME – vložením originálu přihlášky do poštovní schránky (boční vchod s nápisem „učitelský vchod“, příchod z ulice Hroncova)
 4. poštou na adresu – Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782, Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 – Chodov
 • 1. nebo 2.4.2020
 1. osobním podáním v čase, který jste si zarezervovali přes systém Reservando campanus.reservando.cz (prosíme o dodržení stanoveného času, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Žádosti, které budou zaslány pouze prostým emailem, bez následného „dopodepsání“, nebudou akceptovány a nebudeme na ně reagovat.

Ke své žádosti, prosím, připojte kopii (nemusí být ověřená):

 • rodného listu dítěte
 • obou stran občanského průkazu zákonného zástupce
 • potvrzení MÚ o trvalém bydlišti dítěte – POUZE v případě, liší-li se od trvalého bydliště zákonného zástupce
 • dokladu o druhu pobytu a místu pobytu na území ČR – pouze cizinci

Po ukončení správního řízení k zápisu budou veškeré kopie Vašich dokladů skartovány, nebo na vyžádání vráceny.  Jestliže nechcete škole poskytovat kopie výše uvedených dokumentů, je nutné osobní podání, při kterém dokumenty předložíte k nahlédnutí.

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů uvedených v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i v žádosti o odklad povinné školní docházky. Prosíme o uvedení kontaktů na rodiče email + telefonní číslo (ČITELNĚ).

Na Vámi uvedený email budeme zasílat registrační číslo, pod kterým následně uvedeme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky v ZŠ Campanus. Tato informace bude zveřejněna na úřední desce školy a na webových stránkách školy dne 1. května 2020.

Odklad školní docházky Budete-li žádat o odklad školní docházky, kompletně vyplněnou žádost včetně doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa předejte škole bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 výše uvedeným způsobem.

Pro školní rok 2020/2021 zapisujeme tyto děti:

 • Děti, které dovrší do 31.8.2020 šest let věku.
 • Děti po odkladu školní docházky.
 • Děti narozené 1.9.2014 – 31.6.2015 pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

 Průběh zápisu:

 • Od 16. března je možné si přesný čas zápisu rezervovat na – campanus.reservando.cz
 • Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE – prokáže svoji totožnost občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.

Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:

Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy ZDE.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku). (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019).
 6. Dítě s místem trvalého pobytu v jiné městské části, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 7. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.
 8. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha, jehož starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 9. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

Kritéria byla aktualizována 10.2.2020

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

Spádová oblast Základní školy Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

 • Cigánkova                           
 • Hornomlýnská                    
 • Hráského                            
 • Hroncova                            
 • Jana Růžičky                                  
 • Jarníkova                            
 • Klírova                                
 • Láskova                               
 • Malenická
 • Nechvílova
 • Roztylská
 • Šustova
 • U Kunratického lesa
 • U Zeleného ptáka
 • Vojtíškova
 • Zlešická

Spádové oblasti školy se nemění.   

Informace k odkladu povinné školní docházky

Již při zápisu do školy předložte kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 Žádost o odklad poviné školní docházky

Informace_k_odkladu_povinné_školní_docházky

Mgr. Lenka Derková, MBA, v. r.

V Praze dne 1. září 2019, aktualizace 24. března 2020