Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

Mgr. Lenka Čapková, e-mail: lenka.capkova@campanus.cz

 • metodická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kontrola a evidence PPP (plán pedagogické podpory) a IVP (individuální vzdělávací plán) u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

Výchovná poradkyně – kariérové poradneství

Mgr. Vladimíra Plačková, e-mail: vladimira.plackova@campanus.cz

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

Jak si vybrat správnou školu, kde hledat informace:

 1. profitesty – možnosti po domluvě: a) https://www.ppp11a12.cz/ PPP, Kupeckého 576, Praha 11, tel. 272 942 004, 272 918 682, b) uradprace.cz Roháčova 133/13, Žižkov, 130 00 Praha 3 tel. 950 178 305 – 308
 2. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 3. https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam
 4. Schola Pragensis – přehlídka a nabídka pražských středních škol – plánována na 26. – 28. 11.2020

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány rovněž na těchto webových stránkách:

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/    – sledujte vybrané školy

Mimořádná informativní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ se bude konat pro zájemce z řad rodičů žáků 9. tříd v středu 18.11.2020 ve společenské místnosti ZŠ v 18,30 hodin.

Informace k jednotné přijímací zkoušce jsou v současné době uvedeny nejpřehledněji na stránkách Cermat:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace

Přihlášky – tiskopisy ke stažení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

 • žáci mohou podávat přihlášky:

–        na dvě různé školy = dvě přihlášky = 2 tiskopisy

–        na dva obory na jedné škole = jedna přihláška = 1 tiskopis

 • uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem, nikoliv prostřednictvím školy základní
 • žák 5. a 7. ročníku si může podat přihlášku na dvě víceletá gymnázia
 • toto se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
 • přihlášky si žáci mohou stáhnou z i těchto webových stránek: vždy oboustranně (můžete stáhnout i zde)

SŠ – bez talentové zkoušky – Prihlaska_SS_2020-21_denni.xlsx – růžový podtisk

SŠ – s talentovou zkouškou – Prihlaska_SS_2020-21_talent.xlsx – modrý podtisk

Pokud přihláška není potvrzena základní školou, jsou součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady:

 1. a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku ( 5. + 7. ročník)
 2. b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončí povinnou školní docházku (8 + ½ 9. ročníku)
 3. c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělávání
 4. d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 5. e) doklady o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil školní docházku na zahraniční škole nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 6. f) doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle §20 odst. 3 školského zákona
 7. g) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u žáků, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR
 8. h) popřípadě další dokumenty požadované SŠ

Přihlášku podá za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Termíny:

 1. Školy s talentovou zkouškou (umělecké + konzervatoře + sportovní)
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli/ výchovnému poradci do 23. listopadu 2020, následně ji podávají řediteli SŠ do 30. listopadu 2020
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Umění a užitné umění § 82 (multimediální tvorba, fotografie, apod.) s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2021
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Konzervatoř s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2021
 • talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou se koná od 2. do 15.února 2021 – koná jednotnou přijímací zkoušku
 • po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nejpozději do konce  února 2021
 • uchazeč, který neuspěje u talentových zkoušek, má možnost podat v únoru přihlášky do oborů vzdělávání na jinou SŠ a účastnit se tak dalšího přijímacího řízení
 1. Střední školy s maturitou
 • vyplněné přihlášky předávají žáci třídnímu učiteli / výchovnému poradci do 17. února 2021, tak aby mohly být potvrzeny  do  jarních prázdnin
 • následně je odevzdá uchazeč řediteli středních škol  do 1. března 2021 – pondělí
 • řádné termíny přijímacích zkoušek:  a) Čtyřleté obory vzdělávání – 9. ročníky – 12.4.2021 (pondělí) a 13.4.2021 (úterý)  b) Šestiletá a osmiletá gymnázia – 5. + 7. ročníky – 14.4.2021 (středa) a 15.4.2021 (čtvrtek)
 • náhradní termíny pro omluvené uchazeče pro všechny uvedené obory vzdělávání: 12.5.2021 (středa) a 13.5.2021 (čtvrtek)

Neúčast z důvodu nemoci se omlouvá doložením lékařského potvrzení na příslušnou SŠ.

 1. Učební obory s výučním listem
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli do 17. února 2021, následně ji odevzdá uchazeč řediteli SŠ do 1. března
 • tito uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku

Průběh přijímacího řízení:

 • Informace nebo pozvánku ze střední školy obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem talentové a přijímací zkoušky. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy.
 • Přijatý uchazeč již nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, seznam přijatých uchazečů zveřejní SŠ na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.
 • Výsledky přijímacího řízení budou pravděpodobně z prvního kola vyvěšeny koncem dubna.

Zápisový lístek = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o střední školu

 • obdrží zákonní zástupci žáka v základní škole na základě ověření totožnosti (občanský průkaz, pas)

o    zákonným  zástupcům  žáků 9. ročníků – budou vydávány na mimořádné třídní schůzce 18.11.2020 nebo po dohodě u třídního učitele

o    zákonným zástupcům žáků 5. a 7. ročníků po individuální dohodě s vedením školy až po úspěšném přijetí na SŠ

 • zákonní zástupci předají zápisový lístek SŠ do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení
 • vzít zpět zápisový lístek není možné
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
 • střední škola, která zápisový lístek do dané lhůty nedostane, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu.

Odvolání proti nepřijetí

 • lhůta pro podání odvolání – 3 pracovní dny (doporučený formulář odvolání viz níže).
 • nepřijatým uchazečům oznamuje SŠ výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně
 • Informace o dalších kolech přijímacího řízení a o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejňovat krajský úřad, aktuálně je najdete na webových stránkách středních škol

http://skoly.praha-mesto.cz/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020-2021 – v současnost neaktuální

V případě nejasností o přijímání žáků na střední školy doporučujeme navštívit stránky www.msmt.cz, kde naleznete úplné znění vyhlášky.

Odvolání – možnosti žáka, který obdrží rozhodnutí, že nebyl přijat

 • Žák může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
 • Je nutné tak učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. (hlídat poštu)
 • Odvolání so podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě naší ZŠ Magistrátu hl. města Prahy).
 • U soukromých škol se odvolání podává podle vnitřního předpisu školy (informovat se přímo na škole).

Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání v SŠ

Mnoho úspěchů Vašim dětem přeje pedagogický sbor ZŠ Campanus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Organizace výuky od 1.3.2021

Od 1.3.2021 probíhá výuka všech žáků včetně 1. a 2. ročníku distanční formou. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Organizace distančního vzdělávání, kterou škola zveřejnila 6.11.2020, je stále platná –…

více »
Ilustrační obrázek

Informace MŠMT

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení