Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

Mgr. Lenka Čapková, e-mail: lenka.capkova@campanus.cz

 • metodická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kontrola a evidence PPP (plán pedagogické podpory) a IVP (individuální vzdělávací plán) u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

Výchovná poradkyně – kariérové poradneství

Mgr. Vladimíra Plačková, e-mail: vladimira.plackova@campanus.cz

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

 

Jak si vybrat správnou školu:

 1. profitesty – nabídka PPP, Kupeckého 576, Praha 4 nebo po domluvě www.uradprace.cz
 2. www.atlasskolstvi.cz
 3. www.infoabsolvent.cz
 4. Schola Pragensis – přehlídka a nabídka pražských středních škol

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia pro školní rok 2020/2021 zdebudou uvedeny na přelomu října a listopadu. Níže uvedené informace nejsou aktuální.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány rovněž na těchto webových stránkách:

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz

www.stredniskoly.cz

Na informativní mimořádné třidní schůzce, která se bude konat pro zájemce z řad rodičů žáků 9. tříd v úterý 19. 11. 2019 ve společenské místnosti ZŠ v 18 hodin.

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek:

Informace k jednotné přijímací zkoušce jsou v současné době uvedeny nejpřehledněji na stránkách Cermat:

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/2019/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_term%C3%ADny%20jednotn%C3%A9%20zkou%C5%A1ky_2019%20(1).pdf

Přihlášky:

 • žáci mohou podávat přihlášky:

–        na dvě různé školy = dvě přihlášky = 2 tiskopisy

–        na dva obory na jedné škole = jedna přihláška = 1 tiskopis

 • uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem, nikoliv prostřednictvím školy základní
 • žák 5. a 7. ročníku si může podat přihlášku na dvě víceletá gymnázia
 • toto se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
 • přihlášky si žáci mohou stáhnou z těchto webových stránek:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?highlightWords=tiskopisy+p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek

SŠ – bez talentové zkoušky – Prihlaska_SS_2019_denni.xlsx – růžový podtisk

SŠ – s talentovou zkouškou – Prihlaska_SS_2019_talent.xlsx – modrý podtisk

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady, pokud není potvrzena základní školou, tedy pokud ji podáváte sami:

 1. a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku ( 5. + 7. ročník)
 2. b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončí povinnou školní docházku (9. ročník)
 3. c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělávání
 4. d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 5. e) doklady o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil školní docházku na zahraniční škole nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 6. f) doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle §20 odst. 3 školského zákona
 7. g) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR
 8. h) popřípadě další dokumenty požadované SŠ

Přihlášku podá za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Termíny:

 1. Školy s talentovou zkouškou (umělecké + konzervatoře + sportovní)
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli do 25. listopadu 2019, následně ji podávají řediteli SŠ do 30. listopadu 2019 (sobota), takže do 29. listopadu 2019 – uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Umění a užitné umění (multimediální tvorba, fotografie, apod.) s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2020
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Konzervatoř s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2020
 • talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou se koná od 2. do 15. ledna 2020 – koná jednotnou přijímací zkoušku
 • po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nejpozději do 20. února 2020
 • uchazeč, který neuspěje u talentových zkoušek, má potom možnost podat v únoru přihlášky do oborů vzdělávání na jinou SŠ a účastnit se tak dalšího přijímacího řízení
 1. Střední školy s maturitou
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli do 7. února 2020, tak aby mohly být potvrzeny  do  jarních prázdnin.
 • Následně je odevzdá uchazeč řediteli středních škol  do 1. března
 • termíny přijímacích zkoušek:

 

 

 1. dubna 2020 úterý

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2020 čtvrtek

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

13. května 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. (Pro řádně omluvené uchazeče)

14. května 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. (Pro řádně omluvené uchazeče)

Neúčast z důvodu nemoci se omlouvá doložením lékařského potvrzení na příslušnou SŠ.

 1. Učební obory s výučním listem
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli do 7. února 2020, následně ji odevzdá uchazeč řediteli SŠ do 1. března
 • uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku

Průběh přijímacího řízení:

 • Informace nebo pozvánku ze střední školy obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem talentové a přijímací zkoušky. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy.
 • Přijatý uchazeč již nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, seznam přijatých uchazečů zveřejní SŠ na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.
 • Výsledky přijímacího řízení budou pravděpodobně z prvního kola vyvěšeny koncem dubna.

Zápisový lístek = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o střední školu

 • obdrží zákonní zástupci žáka v základní škole na základě ověření totožnosti (občanský průkaz, pas)

o    zákonní zástupci žáků 9. ročníků – budou vydávány na mimořádné třídní schůzce 19. 11. 2019 nebo po dohodě u třídního učitele

o    zákonní zástupci žáků 5. a 7. ročníků po individuální dohodě s vedením školy pouze při úspěšném přijetí na SŠ

 • zákonní zástupci předají zápisový lístek SŠ do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení
 • vzít zpět zápisový lístek není možné
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
 • Střední škola, která zápisový lístek do dané lhůty nedostane, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu.

Odvolání proti nepřijetí

 • Lhůta pro podání odvolání – 3 pracovní dny (doporučený formulář odvolání viz níže).
 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Informace o dalších kolech přijímacího řízení a o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejňovat krajský úřad, aktuálně je najdete na webových stránkách středních škol.

V případě nejasností o přijímání žáků na střední školy doporučujeme navštívit stránky www.msmt.cz, kde naleznete úplné znění vyhlášky

 nebo  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Odvolání – možnosti žáka, který obdrží rozhodnutí, že nebyl přijat

 • Žák může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
 • Je nutné tak učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání so podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě naší ZŠ Magistrátu hl. města Prahy).
 • U soukromých škol se odvolání podává podle vnitřního předpisu školy (informovat se přímo na škole).

Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání v SŠ

Mnoho úspěchů Vašim dětem přeje pedagogický sbor ZŠ Campanus