Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané

Mgr. Lenka Čapková, e-mail: lenka.capkova@campanus.cz

 • metodická pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kontrola a evidence PPP (plán pedagogické podpory) a IVP (individuální vzdělávací plán) u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

Výchovná poradkyně – kariérové poradenství

Ing. Eva Podroužková, e-mail: eva.podrouzkova@campanus.cz

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

Jak si vybrat správnou školu, kde hledat informace:

 1. profitesty – možnosti po domluvě:

a) https://www.ppp11a12.cz/ PPP, Kupeckého 576, Praha 11, tel. 272 942 004, 272 918 682,

b) uradprace.cz Roháčova 133/13, Žižkov, 130 00 Praha 3 tel. 950 178 305 – 308

 1. https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 2. https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam
 3. Schola Pragensis – přehlídka a nabídka pražských středních škol – 24.11. 2022
 4. https://www.iq.events/private_schools_fair_cz

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

Dne 21.11. 2022 se uskuteční schůzka k přijímacímu řízení od 17.30 hod ve společenské místnosti ZŠ Campanus

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány rovněž na těchto webových stránkách:

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/    – sledujte vybrané školy

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce jsou v současné době uvedeny nejpřehledněji na stránkách Cermat:

Přihlášky – tiskopisy ke stažení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

 • žáci mohou podávat přihlášky:

–        na dvě různé školy = dvě přihlášky = 2 tiskopisy

–        na dva obory na jedné škole = jedna přihláška = 1 tiskopis

 • uchazeč podává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem, nikoliv prostřednictvím školy základní
 • žák 5. a 7. ročníku si může podat přihlášku na dvě víceletá gymnázia
 • toto se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
 •  
SŠ – bez talentové zkoušky –    Přihlaška_SS_20222023_denni.pdf

růžový podtisk

SŠ – s talentovou zkouškou –      Prihlaska_SS_20222023_talent.pdf

modrý podtisk

Pokud přihláška není potvrzena základní školou, jsou součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady:

 1. a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku ( 5. + 7. ročník)
 2. b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončí povinnou školní docházku (8 + ½ 9. ročníku)
 3. c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělávání
 4. d) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 5. e) doklady o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil školní docházku na zahraniční škole nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 6. f) doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle §20 odst. 3 školského zákona
 7. g) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u žáků, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR
 8. h) popřípadě další dokumenty požadované SŠ

Přihlášku podá za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Termíny:

 1. Školy s talentovou zkouškou (umělecké + konzervatoře + sportovní), přihlášku k vyplnění poskytuje  škola
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci výchovné poradkyni  do 22. listopadu 2022, následně ji podávají řediteli SŠ do 30. listopadu 2022
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Umění a užitné umění § 82 (multimediální tvorba, fotografie, apod.) s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2023
 • talentová zkouška do oboru vzdělání Konzervatoř s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2023
 • talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou se koná od 2. do 15.února 2023 – koná jednotnou přijímací zkoušku
 • po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nejpozději do konce  února 2022
 • uchazeč, který neuspěje u talentových zkoušek, má možnost podat v únoru přihlášky do oborů vzdělávání na jinou SŠ a účastnit se tak dalšího přijímacího řízení
 1. Střední školy s maturitou
 • vyplněné přihlášky předávají žáci výchovné poradkyni  ke kontrole a k  podpisu  do 18. února 2023
 • následně je odevzdá uchazeč řediteli středních škol  do 1. března 2023
 • řádné termíny přijímacích zkoušek: 

a) Čtyřleté obory vzdělávání – 9. ročníky – 13. a 14.4. 2023

b) Šestiletá a osmiletá gymnázia – 5. + 7. ročníky – 17. a 18.4. 2023

 • náhradní termíny pro omluvené uchazeče pro všechny uvedené obory vzdělávání: 10. a 11.5. 2023

Neúčast z důvodu nemoci se omlouvá doložením lékařského potvrzení na příslušnou SŠ.

 1. Učební obory s výučním listem
 • vyplněnou přihlášku předávají žáci třídnímu učiteli do 17. února 2023, následně ji odevzdá uchazeč řediteli SŠ do 1. března
 • tito uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku

Průběh přijímacího řízení:

 • Informace nebo pozvánku ze střední školy obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem talentové a přijímací zkoušky. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy.
 • Přijatý uchazeč již nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, seznam přijatých uchazečů zveřejní SŠ na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.
 • Výsledky přijímacího řízení budou pravděpodobně z prvního kola vyvěšeny koncem dubna.

Zápisový lístek = potvrzení zájmu přijatého uchazeče o střední školu

 • obdrží zákonní zástupci žáka v základní škole na základě ověření totožnosti (občanský průkaz, pas)

o    zákonným zástupcům žáků 5. a 7. ročníků po individuální dohodě s vedením školy až po úspěšném přijetí na SŠ

 • vzít zpět zápisový lístek není možné
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
 • střední škola, která zápisový lístek do dané lhůty nedostane, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu.

Odvolání proti nepřijetí

 • lhůta pro podání odvolání – 3 pracovní dny (doporučený formulář odvolání viz níže).
 • nepřijatým uchazečům oznamuje SŠ výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně
 • Informace o dalších kolech přijímacího řízení a o počtu volných míst v jednotlivých oborech je povinen zveřejňovat krajský úřad, aktuálně je najdete na webových stránkách středních škol

 

V případě nejasností o přijímání žáků na střední školy doporučujeme navštívit stránky www.msmt.cz, kde naleznete úplné znění vyhlášky.

Odvolání – možnosti žáka, který obdrží rozhodnutí, že nebyl přijat

 • Žák může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
 • Je nutné tak učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. (hlídat poštu)
 • Odvolání so podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě naší ZŠ Magistrátu hl. města Prahy).
 • U soukromých škol se odvolání podává podle vnitřního předpisu školy (informovat se přímo na škole).

Vzor odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání v SŠ

Mnoho úspěchů Vašim dětem přeje pedagogický sbor ZŠ Campanus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Ymkárium v ZŠ Campanus

Vážení rodiče,rádi bychom Vás informovali o tom, že od září se budou v prostorách školy a jejím okolí pohybovat sociální pracovníci Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Ymkárium. Vašim dětem…

více »
Ilustrační obrázek

Babí léto 2023

ZŠ Campanus Vás srdečně zve na divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně, na pohádku s názvem Na skok do pohádky. Tuto sobotu 16. 9. v 10:00 hod. zahajujeme na hlavním…

více »
Ilustrační obrázek

Volby do školské rady – výsledky

  Na základě sečtení hlasovacích lístků se členy Školské rady ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 stávají: Mgr. Eva Bělinová, zákonný zástupce dětí z 6. A a 9. BMgr.

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení