Platby a čipy

V tomto školním roce začínáme využívat e-pokladnu. Je to online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které rodiče složili škole formou zálohy na čerpání plateb za školní akce, školní družinu a kroužky.

Zatím na e-pokladnu neposílejte žádné peníze.

Na třídních schůzkách se dozvíte výši zálohy, ze které se bude platba za školní družinu a případně i kroužky hradit.

Systém umožňuje i mimořádný vklad (platba složenkou, vklad na pobočce banky).

 

 

Odhlášení ze školní družiny a  ze zájmového kroužku je nutné provést písemně přímo vychovateli nebo vedoucímu kroužku, důležité je také uvedení data odhlášky. Bez písemného odhlášení není možné vracení peněz. Formulář na odhlášení najdete v dokumentech na webu školy nebo u příslušného vychovatele, lektora.

 

Postup školy v případě neuhrazení úplaty

  1. V případě, že není úplata za školní družinu nebo za školní kroužek poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) zákonný zástupce na tuto skutečnost dopisem školy upozorněn.
  2. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny (školního kroužku) z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
  3. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny (školního kroužku) k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
  4. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku uhradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD/ŠK a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny (školního kroužku) přihlásit.

Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny (školního kroužku) přijat.

Družinové čipy

Děti se ze školní družiny vyzvedávají pomocí čipů. Čipy slouží rodičům a těm, kteří jsou určeni, aby vyzvedli vaše dítě. Čip si můžete mezi sebou v rodině půjčovat. 

Na 1 čip lze vyzvednout pouze 1 konkrétní dítě. Cena čipu je 100,- Kč.

Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Pokud potřebujete nové čipy:

  • vyplňte žádost – objednávková karta ( k dispozici na vrátnicích  nebo v dokumentech webu školy) a společně s penězi odevzdejte na vrátnici.  Každý čip má své jméno (matka, otec, sestra, dědeček, sousedka……prostě ten, kdo bude vyzvedávat), neuvádějte jména a příjmení.
  • Vaše žádost bude vyřízena do dvou pracovních dnů. 

Pokud má čip poruchu:

  • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud čip ztratíte:

  • nahlaste emailem na radka.rehackova@campanus.cz, čip bude zablokován. Vyplňte novou žádost ( k dostání na vrátnici školy nebo na webu) a přineste peníze na čip nový.

Pokud čip zapomenete:

  • vyplňte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvednete dítě z družiny.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Nemocné děti do školy nepatří

Vážení rodiče, připomínáme, že děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění, nemohou chodit do školy. Velmi prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost vůči ostatním.  V současné době se již jedna třída vzdělává…

více »
Ilustrační obrázek

Obecné informace k testování

Provoz školy a testování se uskuteční v souladu s doporučením MŠMT Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve třídách…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení