Platby a čipy

Platby za školní družinu během distanční výuky budou v lednu převedeny na následující pololetí školního roku. Děti dostanou v lednu pokyny k platbě. 

 

Platby školní družiny

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání náleží škole úplata.

Výše úplaty je pro školní rok 2020/2021  stanovena takto:

 • školní družina – 400,- Kč měsíčně

Číslo účtu: 19 – 77 82 53 69/0800 (důležitá je pomlčka mezi čísly)

Variabilní symbol družiny:             2 + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

Termíny plateb:

 • 10. 9. 2020   – 2000,- Kč (za 9/2020 – 1/2021)
 • 10. 1. 2021    – 2000,- Kč (2/2021 – 6/2021)

Platby zasílejte v uvedených termínech bezhotovostně na výše uvedený účet. Platby v hotovosti nejsou přijímány.

POZOR: Neposílejte tyto platby na jiné účty školy! Nezapomeňte prosím pomlčku za předčíslím 19-.

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.

Při dlouhodobé absenci, pobytech v lázních, apod. lze poplatek prominout pouze předem (je-li to možné) a to po písemné domluvě s ředitelkou školy

Kopii uhrazené platby prosíme k nahlédnutí ke kontrole příslušné vychovatelce/li. Děkujeme, ihned vrátíme.

Platby školních kroužků

Číslo účtu: 19 – 77 82 53 69/0800 

(zde je důležité zadat předčíslí k účtu s pomlčkou)

Variabilní symbol kroužku:            3 + kód kroužku + ID dítěte

ID mají děti uveden v notýsku nebo v žákovské knížce.

S platbou prosíme vyčkejte, až po přihlášení na kroužek.

Termíny plateb:

 • 1. pololetí – 20. 9. 2020
 • 2. pololetí – 20. 2. 2021
 • Částka: 750,- nebo 1000,- Kč dle druhu kroužku viz web

Postup školy v případě neuhrazení úplaty

 1. V případě, že není úplata za školní družinu nebo za školní kroužek poukázána na účet školy ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nesjednal v předstihu s ředitelkou školy jiné řešení (posunutí termínu, splátkový kalendář apod.), je do 10 dnů od zjištění tohoto porušení platební kázně (nejpozději do 5. dne následujícího měsíce) zákonný zástupce na tuto skutečnost dopisem školy upozorněn.
 2. Toto upozornění má formu Oznámení o ukončení docházky do školní družiny (školního kroužku) z důvodu neplacení úplaty (Oznámení).
 3. V Oznámení je uvedeno, že žáku bude ukončena docházka do školní družiny (školního kroužku) k poslednímu pracovnímu dni měsíce, jehož úplata nebyla uhrazena.
 4. Do dne označeného jako den ukončení docházky může zákonný zástupce dlužnou částku uhradit a žáka na základě opětovné přihlášky do ŠD/ŠK a úhrady úplaty na další měsíc opět do školní družiny (školního kroužku) přihlásit.

Pokud se výše uvedená skutečnost bude opakovat více než třikrát, žák již nebude opětovně do školní družiny (školního kroužku) přijat.

Družinové čipy

Děti se ze školní družiny vyzvedávají pomocí čipů. Čipy slouží rodičům a těm, kteří jsou určeni, aby vyzvedli vaše dítě. Čip si můžete mezi sebou v rodině půjčovat. 

Na 1 čip lze vyzvednout pouze 1 konkrétní dítě. Cena čipu je 100,- Kč.

Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Pokud potřebujete nové čipy:

 • vyplňte žádost – objednávková karta ( k dispozici na vrátnicích  nebo v dokumentech webu školy) a společně s penězi odevzdejte na vrátnici.  Každý čip má své jméno (matka, otec, sestra, dědeček, sousedka……prostě ten, kdo bude vyzvedávat), neuvádějte jména a příjmení.
 • Vaše žádost bude vyřízena do dvou pracovních dnů. 

Pokud má čip poruchu:

 • zapište poruchu do sešitu na vrátnici a nechte tam porouchaný čip. Do dvou pracovních dnů bude žádost vyřízena.

Pokud čip ztratíte:

 • nahlaste emailem na radka.rehackova@campanus.cz, čip bude zablokován. Vyplňte novou žádost ( k dostání na vrátnici školy nebo na webu) a přineste peníze na čip nový.

Pokud čip zapomenete:

 • vyplňte na vrátnici příslušný formulář – žádost o vyzvednutí dítěte, prokažte se OP a jako návštěva si vyzvednete dítě z družiny.

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Informace k výuce od 30. listopadu

(aktualizováno 25.11.) Do školy jdou všichni žáci prvního stupně, žáci druhého stupně se střídají takto (sudý a lichý týden podle systému Bakaláři): sudý týden od 30.11. 6. A, B +…

více »
Ilustrační obrázek

Informace k činnosti školy od 16.11.2020

Vážení rodiče, vzhledem k postupnému uvolňování epidemických opatření, se od 16.11.2020 činnost školy upravuje takto: Informace k výuce od 16.11.2020 Původně plánované ředitelské volno 16.11. není, tento den probíhá distanční vzdělávání podle…

více »
Ilustrační obrázek

Organizace distančního vzdělávání

Škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení