O škole

Jak to v naší škole vypadá? prohlídka ZŠ Campanus

 

Vizí Základní školy Campanus je vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, školy úspěšné a konkurenceschopné, školy, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města.

Naši zkušení pedagogové se podílejí na přípravě budoucích učitelů, studenti u nás realizují svoji pedagogickou praxi. Škola pomáhá při tvorbě výukových materiálů, spolupracuje na didaktických výzkumech.

Vzdělávání na naší škole je založeno na čtyřech pilířích. Uvedené pilíře byly formulovány ve zprávě mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století:

 • učit se poznávat
 • učit se jednat
 • učit se žít
 • učit se být
Učit se poznávat
 • pomáháme žákům získat základní návyky a dovednosti pro školní i mimoškolní práci;
 • pomáháme žákům ujasnit si, v jakých zájmech a schopnostech vynikají a vedeme je k tomu, aby tyto schopnosti dále rozvíjeli;
 • podílíme se na utváření hodnot a postojů, hrajících významnou roli v kultivovaném chování, zodpovědném rozhodování a respektování práv a povinností;
 • učíme žáky učit se, a to tak, aby bylo možné těžit ze vzdělávacích příležitostí
  v průběhu celého života.
Učit se jednat
 • vedeme žáky k získání kompetence řešit různé, často nepředvídatelné situace, pracovat v týmech, být iniciativní a ochotný brát na sebe riziko, které je s činností i s ní souvisejícím rozhodováním spojeno;
 • učíme žáky schopnosti tvořivě zasahovat a ovlivňovat prostředí kolem nás a angažovat se do dění.
Učit se žít
 • jsme si vědomi toho, že povinná školní docházka je hlavním obdobím, kdy žáci získávají zkušenosti ze sociálních vztahů ve skupině;
 • účastí na společných projektech je vedeme k tomu, aby získávali pochopení pro ostatní lidi a přijímali myšlenky vzájemné sounáležitosti;
 • učíme se zvládat konflikty – v duchu úcty k hodnotám pluralismu, respektu, porozumění a míru.
Učit se být
 • usilujeme o to, aby se rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností;
 • rozvíjíme osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami;
 • vytváříme pro žáky takové prostředí, aby vzdělávání dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v dalším životě.
Za prostředky k dosažení těchto cílů považujeme:
 • vzdělávací program školy Vzdělání, tolerance, integrace, který podporuje rozvoj myšlení, kreativity a zodpovědnosti za vlastní budoucnost;
 • výchovně – vzdělávací činnost pedagogů;
 • spolupráci s rodiči a ostatní veřejností;
 • materiální a technické vybavení školy.
Výchovně – vzdělávací činnost

Jsme přesvědčeni, že školu tvoří učitelé. Pro optimální naplnění výchovně-vzdělávací činnosti na naší škole je, podle našeho přesvědčení, nezbytné:

 • dodržovat úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy;
 • pracovat se školním vzdělávacím programem Vzdělání, tolerance, integrace tak, aby se žákům dostávalo elementárních a specifických kompetencí, i kompetencí sociálních a komunikativních;
 • prohlubovat další jazykové vzdělávání žáků tak, aby se mohli ve vyšších ročnících zapojit do programů EU Comenius, Socrates;
 • rozvíjet zájmy, schopnosti a dovednosti žáků, ovlivňovat jejich další profilaci rozšiřováním soustavy volitelných a nepovinných předmětů zaměřených podle podmínek školy na přírodovědné obory, výtvarnou, hudební a sportovní výchovu, dramatickou výchovu a praktické činnosti;
 • zlepšovat kvalitu vyučování:
 1. rozvíjet samostatnost a tvořivost žáků volbou vhodných didaktických metod a forem práce s důrazem na samostatnou práci, aktivní spolupráci, využívání přirozené iniciativy žáků, využívání názoru, učebních pomůcek, didaktické i výpočetní techniky;
 2. vést žáky k práci s různými informacemi, k vytváření nejen vědomostí, ale i dovedností a schopnosti aplikovat získané poznatky, diskutovat, rozvíjet schopnost vyjadřovat své názory;
 3. zkvalitňovat výuku cizích jazyků;
 4. využívat hodnocení a sebehodnocení jako pozitivní motivaci.
 • zkvalitňovat péči zdravotně postiženým žákům, podle závažnosti poruchy poskytovat:
 1. podpůrný výukový program;
 2. individuální péči (kombinace speciálně pedagogických postupů);
 3. v rámci prvního stupně individuální a skupinovou reedukaci poruch;
 4. v případě závažné poruchy vypracovávat plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací program (individuální integrace).
 • poskytovat péči nadaným žákům, podle stupně nadání využívat:
 1. rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy;
 2. prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném učivu/tématu;
 3. seznamovat žáky a vyučující s nejnovějšími poznatky prostřednictvím Internetu.
 • systematicky působit proti šikaně, násilí, vandalismu;
 • ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací je povzbuzovat k zájmu o školní práci, zbavit vyučování stresu a napětí;
 • systematicky hodnotit a kontrolovat vzdělávací výsledky žáků, klást důraz na diagnostický charakter hodnocení, vytvářet žákovská portfolia;
 • podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, využívat jejich poznatků ke zlepšení práce školy;
 • organizovat pravidelná výjezdní zasedání pracovníků školy;
 • zvyšovat podíl pracovníků na řízení, zlepšování práce školy;
 • zkvalitňovat týmovou práci učitelského sboru jako jednoho z důležitých předpokladů pro vytváření pozitivního klimatu školy.
Spolupráce s rodiči a ostatní veřejností

Abychom se stali otevřenou spolupracující školou, je pro nás důležité:

 • pokračovat ve čtvrtletních hodnoceních prospěchu a chování za účasti rodičů i žáků formou individuálních pohovorů – tripartita;
 • seznamovat rodiče žáků s výukovými metodami na ukázkových hodinách;
 • nabídnout možnost práce na Internetu nejen našim žákům;
 • pokračovat ve dnech otevřených dveří pro rodičovskou i ostatní veřejnost;
 • propagovat práci a úspěchy žáků na www stránkách školy, výstavách, v mediálních prostředcích;
 • spolupracovat s Radou školy a Spolkem rodičů při ZŠ Campanus;
 • dodržovat školní tradice.
Materiální a technické vybavení školy

Materiální a technické vybavení školy považujeme za nezbytné pro zkvalitnění a podporu učebního procesu. Abychom se stali “školou třetího tisíciletí”, usilujeme o:

 • obnovu a dovybavení školy tak, aby byla zajištěna názornost a efektivita výuky;
 • dokončení modernizace vybavení tříd a odborných učeben;
 • průběžnou inovaci učebny PC;
 • zřízení přestávkových odpočinkových koutů;
 • zřízení informačního centra pro žáky a vyučující v žákovské knihovně;
 • dovybavení učitelských kabinetů nábytkem a PC;
 • další modernizaci budovy, která probíhá ve spolupráci s MČ Praha 11 a správní firmou Jihoměstská majetková a.s.

 

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a příznivcům naší školy krásné a odpočinkové prázdniny. Veškeré informace o začátku školního roku zveřejníme na stránkách školy v posledním srpnovém týdnu. V té době budou…

více »
Ilustrační obrázek

Projektový den – červen

Vážení rodiče, milé děti, v závěru školního roku jsme pro vás na 25. 6. 2024 přichystali další projektový den. Všichni žáci a někteří rodiče se přihlásí do jedné z projektových…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení