Organizace distančního vzdělávání

Škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí učitel podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Distanční výuka probíhá převážně v prostředí Google Classroom. Informace o vzdělávání jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a jsou pravidelně aktualizovány.

Vzdělávání distančním způsobem zahrnuje účast žáka na online hodinách a jeho samostatnou práci dle pokynů vyučujícího. Toto vzdělávání se uskutečňuje převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, v určitých případech mohou probíhat individuální konzultace.

Rozsah on-line výuky je stanoven zpravidla na 1 – 3 hodiny denně. Učitelé mohou žákům zařadit další hodiny pro konzultaci učiva nad rámec těchto rozvrhů, účast na těchto hodinách je nepovinná. Učitel může pro on-line výuku vytvářet skupiny žáků.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nadále poskytována podpůrná opatření školou a školským poradenským zařízením.

Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, ve využití asistenta pedagoga.

Hodnocení žáků:

Nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání je hodnocení. Při výuce distančním způsobem poskytuje vyučující žákům zpětnou vazbu, podporuje motivaci žáka, ukazuje cestu k dosahování pokroku. Zároveň zohledňuje možnosti vzdělávání žáka prostřednictvím informačních technologií a míru jeho možností k samostatnému studiu. Distanční způsob výuky je také příležitostí pro sebehodnocení žáků, které představuje důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáka sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.

Hodnocení je zadáváno žákům prostřednictvím systému Bakalář (1. – 9. ročník). Obsahem zadaného hodnocení je především

  • správnost odevzdávaných prací;
  • včasnost odevzdaných prací;
  • aktivita během online hodin;
  • sebehodnocení žáka.

Při hodnocení průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení stanovená školním řádem.

Pokud se žák nebude účastnit distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci období (pololetí). 

Omlouvání žáků:

Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.

Při on-line výuce je nepřipojení se považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání, která jsou obsažena ve školním řádu.

V Praze dne 5.11.2020, L. Derková, ř.š.

< předchozí článek
Online pedagogická rada
další článek >
Ředitelské volno – zrušeno

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Divadlo v parku 18.5.

Nejlepší rodinný festival v Praze! Spousta zábavy pro malé i velké. Zámecký park Kunratice, 18.5.2024, 10,00 – 19,00. ZŠ Campanus zde má opět svůj zábavný stánek!…

více »
Ilustrační obrázek

CAMpak? Na CAMpanus! sobota 13.4.

13.4.2024, 9,30 – 12,30 hodin – CAMpak? Na CAMpanus! Zveme Vás na den pro předškoláky a jejich rodiče plný her, zábavy a poučení. Přijďte se podívat, jak vypadá velká škola. Na…

více »
Ilustrační obrázek

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd 10. a 11. dubna 2024 – 14,00 – 17,30 hodin, vstupujte vchodem B (vedle Městské knihovny). https://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení