INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY – SHRNUTÍ PLATNÝCH NAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k trvající koronavirové pandemii jsou stále v platnosti mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, jejichž účelem je předcházení šíření této pandemie. Z důvodu velkého množství dotazů ohledně práv a povinností žáků, zákonných zástupců a školy, které vyplývají z těchto předpisů, jsem se rozhodla vydat tento informační list, který shrnuje základní práva a povinnosti, které musí všichni žáci a zákonní zástupci dodržovat a škola zajišťovat.

Zároveň Vás musím upozornit, že všechna níže uvedená pravidla byla vydána Ministerstvem zdravotnictví, jsou právně závazná, a tudíž jsou všichni povinni je po dobu jejich účinnosti dodržovat, a to včetně školy i žáků. Škola nemá pravomoc tato pravidla jakkoliv měnit, či se rozhodnout je nedodržovat.

Doufám, že Vám níže uvedené informace pomohou zpřehlednit nynější situaci a zodpoví některé nejasné otázky. Dále apeluji na všechny rodiče a děti, aby dbali všech hygienických opatření, omezovali sociální kontakty a v případě projevu známek jakéhokoli onemocnění raději zůstali v domácím prostředí.

Věřím, že pokud budeme všechna opatření dodržovat, podaří se nám současnou nepříznivou situaci zdárně zvládnout.

S přáním co nejklidnějších dní,

Lenka Derková, ředitelka školy

1. POVINNOST NOSIT VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH ŠKOLY ROUŠKY

Všichni žáci mají povinnost nosit ve společných prostorech ochranné prostředky dýchacích cest (minimálně chirurgickou roušku). Tato povinnost byla stanovena Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN s účinností od 1. 11. 2021, v pozdějším znění.

Nošení ochranných prostředků se nevyžaduje při vzdělávání, kdy žáci sedí v lavicích, pokud je na tomto vzdělávání přítomno nejvýše 50 žáků, nebo také při aktivitě, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Další výjimky z povinnosti nosit roušku se vztahují na žáky, kteří ji nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazenu a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením, a na žáky s poruchou autistického spektra a dalších poruch, viz Mimořádné opatření.

Výše uvedené se vztahuje i na situace, kdy se žáci účastní zájmového vzdělávání (školní družina apod.).

V případě nedodržení této povinnosti může škola žáka vyzvat k nápravě, pokud této výzvě nebude vyhověno, je škola oprávněna nevpustit žáka do školy, případně izolovat ho v oddělené místnosti pod dozorem zaměstnance školy, kde žák setrvá do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba. V opravdu nejkrajnější situaci může škola zavolat příslušný orgán Policie České republiky nebo městské policie, jelikož je škola vázána povinností zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů (§29 odst. 2 školského zákona) a také zaměstnanců (§ 101 odst. 1 zákoníku práce).

2. POVINNOST PODSTOUPIT PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 v pozdějších znění byla stanovena povinnost provádět v základních školách a dalších vzdělávacích zařízeních screeningové testování všech žáků na koronavirus. Opatření přímo stanovuje, že žákovi bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud podstoupil ve škole antigenní test na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem nebo pokud bude po celou dobu poskytování vzdělávání (nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků), používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo rouška. Žákovi, který odmítne testování a bude tak povinen nosit roušku během celé doby poskytování vzdělávání, však nebude umožněno cvičit ve vnitřních prostorech, zpívat (pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m), bude muset při konzumaci potravin a nápojů sedět v lavici a dodržovat odstup 1,5 m.

Všichni žáci mají povinnost podrobit se testování ve škole 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu po dobu platnosti mimořádného opatření. Test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. K testování jsou použity samoodběrové neinvazivní testy dodané Ministerstvem školství. V případě, že žák není schopen si test provést sám, je mu umožněna asistence při provádění testu další osobou (zákonným zástupcem nebo jinou osobou, které k tomuto úkonu udělí zákonný zástupce souhlas). Výsledky testování jsou k dispozici do 15 minut od provedení testu.    

Výjimka z povinnosti podstoupit testování se vztahuje na žáky, kteří podstoupili proti onemocnění covid-19 očkování a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkování, nebo pokud prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo pokud absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Dle současného znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN platí, že: „Preventivní testování se ve školách provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.“

Ministerstvo školství dále vydalo k povinnosti testování Vyjádření k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách (dostupné z: www.edu.cz/wp content/uploads/2021/08/210826_Vyjadreni-MSMT-k-dezinformacim-o-aktualnich-opatrenich-ve-skolach-FINAL.pdf) ve kterém zdůrazňuje, že:

  • tímto mimořádným opatřením není žákům bráněno v účasti na prezenčním vzdělávání, a není tak zasahováno do ústavně garantovaného práva na vzdělání
  • screeningové testování není tímto mimořádným opatřením pojato jako bariérové, což znamená, že i žák, který se ho odmítne účastnit, může být ve škole (a při vzdělávání) přítomen, pokud splní stanovená nezbytná opatření vymezená za účelem ochrany veřejného zdraví jeho spolužáků a zaměstnanců školy
  • žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola připustila osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, porušila by mimořádné opatření.

3. POVINNOSTI V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU NA COVID-19

Škola má povinnost v případě zjištění pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost onemocnění covid-19 provedeného při preventivním testování ve škole u žáka bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu, bezodkladně vystavit žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

Žák je pak povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Po získání výsledků testů zašle škola Hygienické stanici hlavního města Prahy jmenný seznam žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Škola zároveň této Hygienické stanici zašle seznam žáků, kteří byli ve škole s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 v kontaktu 2 dny před provedením testu nebo 2 dny před projeveném příznaků onemocnění.

K nařizování karantény je oprávněna příslušná krajská hygienická stanice.

4. STÍŽNOSTI

Jakékoli žádosti o stanovení dalších výjimek ze strany školy nepředvídaných v mimořádných opatřeních nebo snahy o rozporování legálnosti těchto opatření s vedením školy nemůže vést k vyhovění těchto nároků. Jak bylo výše uvedeno, škola je povinna zajišťovat a dodržovat výše uvedené povinnosti, které vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. V případě, kdy rodič nebo žák s těmito opatřeními nesouhlasí nebo je považuje za protiprávní, může se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví, případně tato opatření napadnout správní žalobou u Městského soudu v Praze.

Prosím tedy rodiče i žáky o pochopení, že škola je povinna tato opatření dodržovat. Jakákoli komunikace v tomto ohledu tak bude bezpředmětná a povede pouze ke ztrátě energie a času na obou stranách.

 

< předchozí článek
D21 – Čarodějův učeň – 9.A,C
další článek >
Plavecký výcvik

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Reprezentační ples ZŠ Campanus – 6.3. 2024

Vážení rodiče, vážení příznivci naší školy, srdečně Vás zveme na reprezentační ples ZŠ Campanus, který se uskuteční 6. března 2024 od 18,00 ve Společenském sále Kongresového centra Praha. Vstupenky budou…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení