Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů školské rady Základní školy Campanus, Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782, volených zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Noví členové školské rady jsou voleni na období 9/2023 – 9/2026.

Volby do školské rady se budou konat v pondělí 11. září 2023 od 16:30 do 19:00 ve vestibulu školy a v úterý 12. září 2023 od 8:00 do 15:00 v kanceláři školy.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků je možné zaslat e-mailem (helena.zakourilova@campanus.cz) nebo je odevzdat osobně v kancelářích školy do pátku 8. září 2023 do 12:00 hod.

Návrh musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení (příp. tituly), datum narození, adresu trvalého bydliště kandidáta,
 2. stručné představení kandidáta,
 3. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží zájemci (zákon. zástupci žáků školy) – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve třídě svého dítěte během třídní schůzky.

Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 1 kandidáta. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny ve vestibulu školy. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování bude sestaveno pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvoleného člena školské rady je považován kandidát na 1. a 2. místě dle hlasování oprávněných osob.

Výsledky voleb budou zveřejněny 13. září 2023 na webových stránkách školy.

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelkou školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

 • paní Mgr. Helena Zakouřilová (předseda)
 • paní Mgr. Tamara Solomčíková
 • paní Mgr. Monika Majerová
 • paní Iva Slabá
< předchozí článek
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
další článek >
Harmonogram školního roku 2023/2024

Aktuálně z naší školy

Ilustrační obrázek

Projektový den “Učíme (se) jinak”

Milé děti,na středu 20. prosince pro vás chystáme projektový den “Učíme (se) jinak”. V tento den si každý z vás vybere na celé dopoledne aktivitu, která ho nejvíce láká. Aktivity/dílny…

více »
Ilustrační obrázek

Stávka 27. listopadu!!!

Vážení rodiče, dne 27.11. vstoupí zaměstnanci ZŠ Campanus do jednodenní výstražné stávky. Ke stávce se připojí většina pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, nelze tedy zajistit…

více »
Ilustrační obrázek

Bakaláři

  Vážení rodiče, byl proveden upgrade Bakalářů.   S tím souvisí několik věcí: 1. Odkaz na webovou aplikaci na stránkách školy je stále funkční. 2. Mobilní aplikace funguje lépe než…

více »
Další aktuality »

Bakaláři

Rychlý přístup do internetové aplikace sdružující všechny funkce školy online.

Přihlášení